top of page
2008.gada krīze.png

Līdz 2008.gadam izdoto aizdevuma saistību dzēšana

Likums kreditoram neļauj vienpusēji dzēst parādus, taču Kredītiestāžu likumā ir paredzēts izņēmums – bankām ir tiesības vienpusēji dzēst līdz 2008.gada beigām izdoto hipotekāro kredītu (ar nekustamo īpašumu nodrošināto aizdevumu) saistības, kuras nav izpildītas 2008.gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ.

Šeit jūs uzzināsiet:

   

- ka bankām nav pienākums, bet tiesības dzēst aizdevuma (kredīta) saistības,

  

- kādas saistības bankas var vienpusēji dzēst,

  

- kā notiek aizdevuma (kredīta) saistību dzēšana,

  

- kā parādnieki var uzzināt par saistību dzēšanu.  

Ja vēlaties to uzzināt, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt kā rīkoties?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar šeit

Bankām nav pienākums, bet tiesības pilnībā vai daļēji dzēst saistības

Aizdevuma (kredīta) saistību dzēšana ir bankas (kredītiestādes) tiesība, nevis pienākums, tāpēc tikai un vienīgi bankas ziņā ir tas, vai dzēst vai nedzēst parādu un kādā apmērā.

Turklāt, banka var pieņemt lēmumu par saistību dzēšanu līdz 2022.gada 31.decembrim, tāpēc parādniekiem visticamāk var nākties gaidīt ilgi līdz brīdim, kamēr banka pieņems lēmumu.

 

Kādas saistības bankas var vienpusēji dzēst?

Bankas nevar vienpusēji dzēst jebkurus kredītu parādus, bet tikai tos, kas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

 • aizdevuma (kredīta) līgums ir noslēgts ar fizisko personu,

 • aizdevuma (kredīta) līgums ir noslēgts un stājies spēkā līdz 2008.gada 31.decembrim,

 • aizdevuma (kredīta) nodrošināšanai ir bijis ieķīlāts nekustamais īpašums, t.i. tas ir hipotekārais kredīts,

 • ieķīlātais nekustamais īpašums parādsaistību dēļ ir pārdots līdz 2018.gada 31.decembrim,

 • parādniekam nav uzsākts maksātnespējas process.

 

Bankas var dzēst ne tikai pašus aizdevuma (kredīta parādus), bet arī parādus, kas izriet no galvojuma līgumiem par šiem kredītiem.

 

Parādus varēs dzēst ne tikai bankas (kredītiestādes), bet arī citas personas, kam banka ir pārdevusi (cedējusi) attiecīgās saistības.

 

 

Kā notiek aizdevuma (kredīta) saistību dzēšana?

 

Kredītiestāžu likums paredz, ka bankām ir jāizstrādā uz objektīviem  un pamatotiem kritērijiem balstītu politiku un procedūru aizdevumu (kredīta) saistību vienpusējai dzēšanai, tostarp pilnīgai vai daļējai saistību dzēšanai, un jāpublicē to kredītiestādes majaslapā internetā.

 

Aizdevumu (kredītu) saistību vienpusēja dzēšana notiks šādā kārtībā:

 • Banka līdz 2022.gada 1.jūlijam pieņem lēmumu par saistību pilnīgu vai daļēju dzēšanu;

 • Banka par saistību pilnīgu vai daļēju dzēšanu nosūta informāciju Kredītu reģistram un tam kredītinformācijas birojam, kura dalībnieks banka ir;

 • Banka nosūta parādniekam paziņojumu par saistību vienpusēju dzēšanu uz parādnieka adresi, kas bankai ir pieejama.

 

Kā parādnieki var uzzināt par saistību dzēšanu?

 

Bankām noteikumi par parādu dzēšanu ir jāpublicē savā mājaslapā internetā, tāpēc vispārīgu informāciju par iespējām, vai parāds tiks dzēsts un kādā apmērā, varēs uzzināt attiecīgās bankas mājaslapā.

 

Par to, vai konkrētais parāds ir dzēsts un kādā apmērā, varēs uzzināt:

 • saņemot no bankas rakstisku paziņojumu (kas ir vienīgais neapšaubāmais un drošākais apliecinājums par saistību dzēšanu);

 • Latvijas bankas Kredītu reģistrā, tomēr uz šajā reģistrā norādīto informāciju nevar paļauties, jo ne visi kredīti, kas tajā ir norādīti kā dzēsti, tiešām ir vienpusēji dzēsti;

 • kredītinformācijas birojā, kura dalībnieks ir attiecīgā banka.

 

 

Ko darīt parādniekiem?

 

Parādniekiem nav daudz iespēju ietekmēt bankas lēmumu par saistību dzēšanu.

 

Vienīgais, ko parādnieki var darīt, lai veicinātu lēmuma par saistību dzēšanu pieņemšanu, ir:

 • sniegt bankai informāciju par savu dzīvesvietas adresi, elektroniskā pasta adresi un telefonu, lai banka var nepieciešamības gadījumā var pieprasīt vai nosūtīt informāciju;

 • sniegt bankai tās pieprasīto informāciju par sevi un savu finansiālo stāvokli.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs vēlaties noslēgt vienošanos ar kreditoru par parāda daļēju samaksu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page