top of page

Fiziskās personas maksātnespējas pieteikums

maksātnespējas pieteikums

Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums ir dokuments, ar kuru parādnieks lūdz tiesu uzsākt maksātnespējas procesu.

Pieteikumā norādāmā informācija un tam pievienojamie dokumenti (pierādījumi) ir atkarīgi no katras konkrētās situācijas, taču ir vairāki apstākļi, kuri ir jānorāda visos pieteikumos, un ir dokumenti, kuri ir jāpievieno jebkuram fiziskās personas maksātnespējas pieteikumam.

ĪSUMĀ:

  

- Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā ir jānorāda maksātnespējas pazīme. 

   

- Maksātnespējas procesa pieteikumā ir jānorāda visi parādi.

  

- Maksātnespējas procesa pieteikumā ir jānorāda apstākļi, kuru dēļ parādnieks nevar izpildīt savas saistības.

   

- Maksātnespējas procesa pieteikumā ir jānorāda parādniekam piederošā manta.

   

- Maksātnespējas procesa pieteikumam ir jāpievieno dokumenti - pierādījumi. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir nepieciešams pieteikums tiesai par maksātnespējas procesa uzsākšanu, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Pieteikumā ir jānorāda maksātnespējas procesa pazīme

 

Maksātnespējas likumā ir noteikta maksātnespējas pazīme - personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 eiro.

Tas nozīmē, ka maksātnespējas procesa pieteikumā ir jānorāda un ar pierādījumiem ir jāpierāda šādi apstākļi:

  • parādniekam ir parādi vismaz 5000 eiro apmērā,

  • šie parādi ir jāsamaksā nekavējoties, t.i., to samaksas termiņš ir iestājies,

  • parādniekam nav iespēju nokārtot šīs parādsaistības.

 

Šeit var izlasīt vairāk par to, kādām prasībām parādniekam ir jāatbilst, lai varētu uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu.

 

Pieteikumā ir jānorāda visi savi parādi

Parādniekam jau pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas ir jābūt skaidrībai par saviem parādiem (arī parādiem, kas tiek maksāti) un to apmēru, jo pieteikumā ir jānorāda:

  • visu termiņā neizpildīto saistību kopējā summa, t.i., to parādu kopējā summa, kuru samaksas termiņš jau ir pienācis,

  • visu to saistību kopējā summa, kuru izpildes termiņš vēl nav iestājies, piemēram, tos kredītus, kuru ikmēneša maksājumus parādnieks vēl veic.

 

Taču tam, ja pieteikumā ir norādīta neprecīza parāda summa vai parādnieks ir aizmirsis norādīt kādu nelielu parādu, parasti nav būtiska nozīme, un  tam nav nekādas juridiskas sekas (sk. Kas notiek, ja parādnieks ir aizmirsis kādu no kreditoriem vai kreditors nepiesaka savu prasījumu?).

 

Pieteikumā ir jānorāda apstākļi, kuru dēļ parādnieks nav spējīgs izpildīt savas saistības

Civilprocesa likumā noteiktā prasība norādīt apstākļus, kuru dēļ parādnieks nevar izpildīt savas saistības, neizbēgami rada jautājumu, kāda nozīme ir šiem apstākļiem.

Tam, kādu apstākļu dēļ parādnieks nevar izpildīt savas saistības, nav juridiska nozīme. Maksātnespējas procesā savus parādus var dzēst gan tie parādnieki, kas savas neapdomības dēļ ir paņēmuši pārāk lielus kredītus, gan tie, kuri nevar izpildīt savas saistības objektīvu, no sevis neatkarīgu apstākļu dēļ.

Neskatoties uz minēto, šie apstākļi – iemesli, kāpēc parādnieks nav pildījis savas saistības -  ir jānorāda fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā.

 

Pieteikumā ir jānorāda parādniekam piederošā manta

Civilprocesa likumā ir noteikts, ka fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā ir jānorāda parādnieka mantas sastāvs, tajā skaitā parādnieka daļa laulāto kopīgajā mantā un citā kopīpašumā.

Parasti pieteikumā nenorāda katru parādniekam piederošo mantu, tikai norāda vērtīgāko kustamo un nekustamo mantu, jo parādniekam piederošo ikdienā lietojamo mantu vērtība parasti ir neliela, un tai nav būtiskas nozīmes, izlemjot jautājumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu.

 

​ 

Pieteikumam ir jāpievieno dokumenti – pierādījumi

Kādi pierādījumi ir jāpievieno fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumam ir atkarīgs no katras konkrētās situācijas. Parasti tikai jurists varēs precīzi pateikt, kādus dokumentus ir jāiesniedz tiesai kopā ar pieteikumu.

Taču parasti jebkuram fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

  • dokumentus, kas pierāda, ka parādniekam ir parādi kopā vismaz 5000 EUR apmērā un ka parādu izpildes termiņš ir iestājies (banku un citu kredītu devēju brīdinājumi un paziņojumi, tiesu izpildītāju vēstules un izziņas, parādu piedzinēju aicinājumi maksāt parādus, Valsts ieņēmumu dienesta lēmumi, un tml.),

  • dokumentus, kas apliecina, ka parādniekam nav manta, vai apliecina, kāda manta pieder parādniekam (izziņas no CSDD, Zemesgrāmatas, Uzņēmumu reģistra),

  • VSAA izziņu par parādnieka ienākumiem pēdējo sešu mēnešu laikā vai VID izziņu par to, ka parādnieks pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijis Latvijas Republikas nodokļu maksātājs,

  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņu par parādnieka deklarēto dzīvesvietu, kas tam bija trīs mēnešus pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā,

  • maksājuma uzdevumus par depozīta 860 EUR, valsts nodevas 70 EUR un ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu 3,20 līdz 4,70 EUR samaksu.

 

Jāņem vērā, ka pierādījumi ir tikai tādi dokumenti, uz kuriem ir dokumenta parakstītāja pašrocīgs paraksts, vai tādi elektroniskie dokumenti, kuri ir parakstīti ar elektroniski drošu parakstu (vai dokuments ir parakstīts ar elektroniski drošu parakstu var pārbaudīt interneta vietnē eparaksts.lv). Juridiskā spēka nav un kā pierādījumi neder tādi dokumenti, uz kuriem ir paraksta nospiedumi, dažādi svītru kodi, uzraksts, ka dokuments ir parakstīts ar elektroniski drošu parakstu, vai ka dokuments ir derīgs bez paraksta, vai kuri ir izdrukāti no interneta vietnēm.

 

Ko darīt? 

Pieteikumam pievienojamos dokumentus var savākt arī pats parādnieks, bet sagatavot pieteikumu tiesai un pateikt, kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam, parasti var tikai jurists vai advokāts. Civilprocess nav vienkāršs likums, kuru var jebkurš izlasīt un pats saprast, kas ir jādara. Civillietās padomus nedod arī tiesa, tāpēc veiksmīgi uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu bez pieredzējuša jurista palīdzības lielākajā daļā gadījumu nav iespējams.

izziņas uzsākšanai

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir nepieciešams pieteikums tiesai par maksātnespējas procesa uzsākšanu, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page