top of page
bankrota procedura.jpg

Kā norit bankrota procedūra?

Parādniekiem maksātnespējas process šķiet sarežģīts, nesaprotams un dārgs process, kura sekmīgai norisei ir nepieciešams daudz maksāt juristam vai advokātam, un kura sekmīgs rezultāts nemaz nav garantēts. Tomēr tā tas nav. Lielākoties maksātnespējas procesi norit vienkārši un iepriekš paredzamā kārtībā un termiņos.

Šeit jums īsumā izskaidrošu, kādas darbības hronoloģiskā secībā un kādos termiņos ir jāveic administratoram, kreditoriem un parādniekam jebkurā maksātnespējas procesā bankrota procedūras ietvaros. Tas dos jums iespēju saprast, kā notiek bankrota procedūra, un nodrošinās, ka jūs savā maksātnespējas procesā savlaicīgi izpildāt likumā noteiktos pienākumus un nepieļaujat kļūdas.

ĪSUMĀ:

   

-  Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas (tiesas sprieduma pieņemšanas) jebkurā maksātnespējas procesā bankrota procedūras ietvaros tiek veiktas šādas darbības (hronoloģiskā secībā):

  

1) administrators pieprasa parādniekam sniegt informāciju,

   

2) maksātnespējīgā persona sniedz atbildi uz administratora pieprasījumu,

     

3) kreditori iesniedz administratoram savus kreditoru prasījumus,

   

4) administrators sagatavo un nosūta kreditoriem un parādniekam kreditoru reģistru,

   

5) administrators sagatavo un nosūta parādniekam un kreditoriem ziņojumu par parādnieka mantas neesamību vai mantas pārdošanas plānu,

   

6) administrators pārdod parādnieka mantu, ja parādniekam ir pārdodama manta, kuras pārdošanā administrators var iesaistīt arī maksātnespējīgo personu,

    

7) maksātnespējīgā persona sagatavo saistību dzēšanas plānu,

   

8) administrators sagatavo un nosūta kreditoriem un maksātnespējīgajai personai paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu,

   

9) administrators iesniedz tiesai pieteikumu par bankrota procedūras pabeigšanu, bet maksātnespējīgā persona iesniedz tiesai pieteikumu par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu un saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu,

   

10) tiesa pieņem lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu, saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu un saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu,

   

11) maksātnespējīgā persona tiesas apstiprināto saistību dzēšanas plānu nosūta LR Uzņēmumu reģistram un kreditoriem.  

  

- Par iespējamām problēmām var liecināt tas, ka bankrota procedūrā notiek atkāpes no šajā aprakstā norādītajām darbībām vai administrators, kreditori vai tiesa veic vēl kādas citas darbības, kas šeit nav minētas. 

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu vai ir nepieciešama palīdzība maksātnespējas procesā?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

1. Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas (tiesas sprieduma pieņemšanas) administrators pieprasa parādniekam informāciju

Lai administrators izvērtētu, kādas darbības ir jāveic maksātnespējas procesā, viņam ir nepieciešama informācija par parādnieka finansiālo stāvokli, mantu, ienākumiem un iepriekš veiktajiem darījumiem, tāpēc administrators pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas nosūta parādniekam vēstuli, kurā pieprasa sniegt nepieciešamo informāciju.

Administratora vēstules parasti satur dažādus brīdinājumus par atbildes nesniegšanas sekām, pat brīdinājumu par kriminālatbildību, tomēr tāpēc šī vēstule nav jāuztver kā drauds vai administratora naidīguma izpausme.

Administrators šo vēstuli nosūta aptuveni nedēļas līdz mēneša laikā no maksātnespējas procesa uzsākšanas (tiesas sprieduma pieņemšanas).

 parādnieka pienākums

2. Maksātnespējīgā persona sniedz atbildi uz administratora pieprasījumu

Parādniekam ir jāsniedz administratoram atbildi uz viņa pieprasījumu, iesniedzot administratora pieprasītos dokumentus, ja tādi ir, un atbildot uz visiem jautājumiem pēc iespējas precīzāk un izsmeļošāk, arī uz tiem, kuri neattiecas uz attiecīgo maksātnespējīgo fizisko personu, piemēram, ja administrators prasa parādniekam sniegt informāciju par parādiem, kas nav atmaksāti maksātnespējīgajai personai, bet šādi parādi nav, vēstulē administratoram ir jāuzraksta, ka šādu parādu nav.

Maksātnespējīgā persona nedrīkst sniegt nepatiesu informāciju par savu mantu, finansiālo stāvokli un darījumiem, jo tas var būt iemesls, lai izbeigtu maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības. Tomēr, ja parādniekam šķiet, ka administrators pieprasa informāciju, ko viņš nedrīkstētu pieprasīt vai viņam nav nepieciešama, piemēram, pieprasa sniegt inforāciju par tuvinieku darba vietām, ienākumu apmēru vai tālruņa numurus, ir jāprasa padoms juristam.

Uz administratora pieprasījumu maksātnespējīgajai personai ir jāatbild 10 dienu laikā pēc vēstules saņemšanas. Ja atbildi nav iespējams sniegt šajā termiņā, par to rakstiski ir jāinformē administrators.

 

3. Kreditori iesniedz administratoram savus kreditoru prasījumus

Pēc procesa uzsākšanas kreditoriem ir jāiesniedz administratoram savi kreditoru prasījumi, kuriem ir jāpievieno arī prasījumu pamatojošie dokumenti (sk. Kā sastādīt un iesniegt kreditora prasījumu?).

Kreditoriem savi prasījumi ir jāiesniedz mēneša laikā pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas (tiesas sprieduma pieņemšanas). Ja kreditors šo termiņu ir nokavējis, viņš savu prasījumu var iesniegt arī vēlāk, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā.

 

4. Administrators sagatavo un nosūta kreditoriem un parādniekam kreditoru reģistru

Kreditoru reģistrs ir tabulā apkopota pamatinformācija par visiem attiecīgajā maksātnespējas procesā iesniegtajiem kreditoru prasījumiem.

Administratoram mēneša un septiņu dienu laikā pēc procesa uzsākšanas (tiesas sprieduma pieņemšanas) kreditoru reģistrs ir jānosūta parādniekam un visiem kreditoriem.

Parādniekam uz šo kreditoru reģistru nav nekādi jāreaģē, ja vien parādniekam nav iebildumi pret kāda kreditora atzīšanu par kreditoru vai pret kreditora prasījuma apmēru.

 

5. Administrators sagatavo un nosūta parādniekam un kreditoriem ziņojumu par parādnieka mantas neesamību vai mantas pārdošanas plānu

Ja administrators konstatē, ka parādniekam nav pārdodama manta, administrators sastāda ziņojumu par parādnieka mantas neesamību, bet, ja parādniekam ir pārdodama manta, administrators sastāda mantas pārdošanas plānu (sk. Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?).

Šie ir svarīgi dokumenti maksātnespējas procesā, jo tie parāda, ko administrators gatavojas darīt bankrota procedūras laikā, tai skaitā šajos dokumentos administrators norāda, vai viņš gatavojas celt prasības (sk. Darījumu atzīšana par spēkā neesošiem fiziskās personas maksātnespējas procesā).

Ziņojumu par parādnieka mantas neesamību vai mantas pārdošanas plānu administrators sagatavo un nosūta kreditoriem un parādniekam pusotru mēnesi pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas (tiesas sprieduma pieņemšanas). Likumā nav tieši pateikts, ka administratoram ziņojumu par parādnieka mantas neesamību ir jānosūta arī parādniekam, tāpēc var gadīties, ka administrators šo dokumentu parādniekam nenosūta.

Parādniekam uz šiem dokumentiem nav nekādi jāreaģē, ja vien parādniekam nav kādi būtiski iebildumi attiecībā uz tajos norādīto informāciju.

 

6. Administrators pārdod parādnieka mantu, ja parādniekam ir pārdodama manta

Ja administrators ir sastādījis parādnieka mantas pārdošanas plānu, administrators pārdod to parādnieka mantu, ko likumi atļauj pārdot – parasti tikai automašīnas un nekustamo īpašumu, bet parasti nekad nepārdod mājoklī atrodošos mantu (sk. Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?).

Mantas pārdošanu administrators uzsāk ne ātrāk kā divus mēnešus pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas (tiesas sprieduma pieņemšanas). Mantu ir jāpārdod 6 mēnešu laikā pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas (faktiski četru mēnešu laikā), taču atsevišķos gadījumos, piemēram, ja pirmajā izsolē nav izdevies pārdot nekustamo īpašumu, šis termiņš var būt garāks.

parādnieka pienākums

Atsevišķos gadījumos administrators var prasīt parādniekam izdarīt noteiktas darbības, kas saistītas ar mantas pārdošanu, piemēram, uzrādīt mantu vērtētājam vai iespējamam pircējam.

parādnieka pienākums

 

7. Maksātnespējīgā fiziskā persona sagatavo

saistību dzēšanas plānu

Pienākums sagatavot saistību dzēšanas plānu ir pašam parādniekam, taču tas ir juridisks dokuments, kuru ir jāapstiprina tiesai, tāpēc to pienācīgi sagatavot var tikai jurists, tāpēc maksātnespējīgajai fiziskajai personai laicīgi ir jāvienojas vai nu ar administratoru, vai citu juristu par plāna un attiecīga pieteikuma sagatavošanu, kā arī par samaksu par šo dokumentu sagatavošanu.

Saistību dzēšanas plānu kreditoriem nosūta aministrators kopā ar paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu, bet tiesai plānu kopā attiecīgu pieteikumu ir jānosūta arī pašam parādniekam.

Likumā nav noteikts termiņš, kad parādniekam ir jāiesniedz administratoram saistību dzēšanas plāns, tāpēc parasti administrators paziņo parādniekam par plāna iesniegšanas termiņu. Taču administrators var paprasīt plānu iesniegt ļoti īsā termiņā, pat dažu dienu laikā, tāpēc parādniekam jau ļoti savlaicīgi jāvienojas ar administratoru vai citu juristu par plāna sagatavošanu.

 

8. Administrators sagatavo un nosūta kreditoriem un maksātnespējīgajai personai paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu

Bankrota procedūras noslēgumā administrators sagatavo un nosūta kreditoriem un parādniekam paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu. Paziņojumam par bankrota procedūras pabeigšanu administrators pievieno saistību dzēšanas plānu.

Paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu administrators sagatavo un nosūta 15 dienu laikā pēc mantas pārdošanas pabeigšanas, ja parādniekam ir manta, bet, ja parādniekam nav pārdodama manta – ne ātrāk kā pēc 15 dienām pēc ziņojuma par parādnieka mantas neesamību nosūtīšanas.

Parādniekam nekādi uz šiem dokumentiem nav jāreaģē, tikai jāatceras, ka pēc aptuveni 3 nedēļām pēc šī dokumenta saņemšanas parādniekam ir jāiesniedz tiesai apstiprināšanai saistību dzēšanas plāns un pieteikums par plāna apstiprināšanu.

 

9. Administrators iesniedz tiesai pieteikumu par bankrota procedūras pabeigšanu, bet maksātnespējīgā persona iesniedz tiesai pieteikumu par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu un saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu

Par bankrota procedūras pabeigšanu, saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu un saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu lemj tiesa, tāpēc administratoram un parādniekam ir jāiesniedz attiecīgi pieteikumi un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti tiesai.

Administratoram pieteikumu tiesai par bankrota procedūras pabeigšanu ir jāiesniedz ne agrāk kā trīs nedēļas un ne vēlāk kā mēnesi pēc paziņojuma par bankrota procedūras pabeigšanu nosūtīšanas.

parādnieka pienākums

Nepietiek, ka administrators lūdz tiesai uzsākt saistību dzēšanas procedūru un apstiprināt saistību dzēšanas plānu, maksātnespējīgajai personai arī pašai ir jāiesniedz tiesai apstiprināšanai saistību dzēšanas plāns kopā ar attiecīgu pieteikumu (sk. Saistību dzēšanas plāns). Plānu ir jāiesniedz tiesai ne agrāk kā trīs nedēļas un ne vēlāk kā mēnesi pēc tam, kad administrators ir nosūtījis paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu.

Tiesa pēc pieteikuma saņemšanas informē maksātnespējīgo personu, kad tiks izskatīts pieteikums.

 

10. Tiesa pieņem lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu, saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu un saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu

Galīgo lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu, saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu un saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu pieņem tiesa. Tiesa šo lēmumu pieņem, nerīkojot tiesas sēdi, un tikai uz iesniegto dokumentu pamata.

Ar tiesas lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu un saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu tiek uzsākts otrs maksātnespējas procesa posms – saistību dzēšanas procedūra.

Tiesa lēmumu nosūta administratoram un maksātnespējīgajai personai.

parādnieka pienākums

11. Maksātnespējīgā fiziskā persona nosūta Uzņēmumu reģistram un kreditoriem saistību dzēšanas plānu

Pēc saistību dzēšanas plāna apstiprināšanas tiesā parādniekam plānu ir jānosūta LR Uzņēmumu reģistram un kreditoriem. Kreditoru adreses un elektroniskā pasta adreses ir norādītas kreditoru reģistrā, kuru administrators nosūta arī parādniekam.

 

Kā rīkoties?

Ja maksātnespējīgā persona pilda šeit aprakstītos pienākumus noteiktajos termiņos, un administrators, kreditori un tiesa rīkojas tā, kā šeit aprakstīts, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā un problēmām nevajadzētu rasties.

Par iespējamām problēmām var liecināt atkāpes no šeit aprakstītās kārtības, piemēram, maksātnespējīgā persona saņem no administratora vai tiesas vēl kādus citus dokumentus, kas nav minēti šajā aprakstā, kreditors lūdz administratoru izbeigt maksātnespējas procesu vai administrators maksātnespējas procesa ietvaros gatavojas celt prasības tiesā (sk. Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst parādus?). Šādos gadījumos  maksātnespējīgai personai nekavējoties ir jālūdz jurista palīdzība, jo administratora pienākums nav aizstāvēt vai sniegt padomus maksātnespējīgajai personai (sk. Ko dara administrators fiziskās personas maksātnespējas procesā?).

bankrota procedūra
bankrota procedūra
bankrota procedūra
bankrota procedūra
bankrota procedūra
bankrota procedūra

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu vai jums ir nepieciešama juridiskā palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page