top of page
kas ir maksātnespēja

Kas ir fiziskās personas maksātnespēja?

Vienkārši izsakoties, fiziskās personas maksātnespēja ir process, ar kura palīdzību parādnieks var atbrīvoties no pienākuma maksāt parādus, ja parādi kopumā pārsniedz 5000 eiro.

Tomēr šim procesam ir vairāki izņēmumi, ierobežojumi un juridiskas nianses, tāpēc, ja vēlaties īsumā uzzināt galveno par fiziskās personas maksātnespējas procesu, lasiet tālāk.

 

SATURS:

  

1. Fiziskās personas maksātnespējas process dod iespēju nemaksāt parādus.

   

2. Fiziskās personas maksātnespējas process atbrīvo tikai no naudas parādiem, bet ne no citām saistībām un pienākumiem.

   

3. Fiziskās personas maksātnespējas process neatbrīvo citas personas no pienākuma atbildēt par attiecīgo parādu.

   

4. Fiziskās personas maksātnespējas procesā atbrīvoties no parādiem var tikai personas, kurām nav iespējas samaksāt parādus.

    

5. Maksātnespējas procesā daļu no parādiem nedzēš.

   

6. Parādnieki dažu apstākļu dēļ noteiktu laiku nevar izmantot maksātnespējas procesu.

    

7. Maksātnespējas procesā pārdod parādniekam piederošo vērtīgo mantu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu, un jums ir nepieciešama jurista palīdzība, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Anchor 1

1. Fiziskās personas maksātnespējas process dod iespēju nemaksāt parādus 

Maksātnespējas process ir juridisks process, pēc kura pabeigšanas parādnieks ar dažiem izņēmumiem tiek atbrīvots no visiem parādiem (sk. Vai visus parādus var dzēst maksātnespējas procesā un kurus nevar?).

Piemēram, parādniekam ir patēriņa un ātro kredītu parādi 15 000 eiro apmērā. Parādnieks samaksā par maksātnespējas procesa uzsākšanu 1470 eiro, saistību dzēšanas procedūras laikā 12 mēnešus maksā kreditoriem katru mēnesi 1/3 no saviem ienākumiem - 250 eiro mēnesī, kopā kreditoriem samaksājot 3000 eiro, kā arī samaksā juristam 350 eiro par palīdzību maksātnespējas procesā. Kopā maksātnespējas procesa laikā parādnieks samaksā 4 820 eiro, bet, pabeidzot procesu, parādi tiek dzēsti. Tādejādi parādnieks ietaupa 10 180 eiro.

 

2. Fiziskās personas maksātnespējas process atbrīvo tikai no naudas parādiem, bet ne no citām saistībām un pienākumiem 

Maksātnespējas procesā netiek izbeigts vai padarīts par neesošu līgums vai kāda cita saistība vai pienākums. Maksātnespējas procesā parādnieks tiek atbrīvots tikai no pienākuma maksāt parādu (naudu), bet visas pārējās saistības paliek spēkā. To nepārprotami ir pateikusi Augstākā tiesa:

"... tiesas lēmums neizbeidz saistību tiesību, uz kuras pamata parādsaistības ir radušās, līdz ar to šāds lēmums nenovērš nepilnīgi atdotā parāda esību, bet gan piešķir privilēģiju parādniekam nepildīt saistību parāda neatmaksātajā daļā, viņam vienīgi nodrošinot tiesisko aizsardzību pret kreditoru nākotnes prasījumiem." (LR Augstākās tiesas 25.02.2021. spriedums lietā Nr. C33525715, SKC-32/2021)

Piemēram, maksātnespējas process neatbrīvo no pienākuma atstāt īrēto dzīvokli īres maksas nemaksāšanas dēļ, pat ja īres maksas parāds tiek dzēsts maksātnespējas procesā.

3. Fiziskās personas maksātnespējas process neatbrīvo citas personas no pienākuma atbildēt par attiecīgo parādu  

Par vienu parādu var atbildēt vairākas personas, taču maksātnespējas procesā no pienākuma atdot parādu atbrīvojas tikai tā viena persona, kam norit un veiksmīgi tiek pabeigts maksātnespējas process (sk. Kā tiek dzēsti parādi fiziskās personas maksātnespējas procesā?).

Piemēram, no pienākuma atbildēt par parādu netiek atbrīvoti:

  • līdzaizņēmēji, kas kopā ir uzņēmušies pienākumu atdot vienu aizdevumu,

  • galvotāji, kas ir galvojuši par attiecīgo parādu (sk. Galvojuma parādu dzēšana maksātnespējas procesā);

  • persona, kas parāda nodrošināšanai ir ieķīlājusi savu īpašumu;

  • persona, kas kā dāvanu ir saņēmusi parādnieka īpašumu laikā, kad parādniekam ir bijuši nesamaksāti parādi.

 

4. Fiziskās personas maksātnespējas procesā atbrīvoties no parādiem var tikai personas, kurām nav iespējas samaksāt parādus

Tikai tāds parādnieks, kam nav iespējas samaksāt parādus, var šos parādus dzēst fiziskās personas maksātnespējas procesā.

Piemēram, ja parādniekam pieder dzīvoklis, kura tirgus vērtība ir 50000 eiro, ir kredītu parādi kopā 30000 eiro, šāds parādnieks maksātnespējas procesu nevar uzsākt, neskatoties uz to, ka no saviem ienākumiem nevar samaksāt parādus.

Lieli ienākumi parasti nav iemesls, lai uzskatītu, ka parādnieks var samaksāt parādus, jo nevienā likumā nav noteikts, kādai ir jābūt parāda un parādnieka ienākumu apmēra attiecībai, lai konstatētu, ka parādnieks nevar samaksāt parādu. Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, gandrīz vienmēr pietiek tikai pierādīt, ka parādniekam nav vērtīgi īpašumi, automašīnas un naudas uzkrājumi (sk. Kādām prasībām parādniekam jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?).

  

5. Maksātnespējas procesā daļu no parādiem nedzēš 

Maksātnespējas procesā nav iespējams dzēst visus parādus, pat tad, ja maksātnespējas process ir noritējis veiksmīgi. Piemēram, uzturlīdzekļu parādus, ar tiesas spriedumu krimināllietā piedzītos parādus un administratīvos sodus dzēst nevar (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?).

6. Parādnieki dažu apstākļu dēļ noteiktu laiku nevar izmantot maksātnespējas procesu  

Likumā ir noteikti vairāki apstākļi, kuru dēļ trīs gadus pēc šo apstākļu iestāšanās maksātnespējas procesā saistības nevar dzēst. Kamēr nav pagājuši šie trīs gadi, maksātnespējas procesu var uzsākt, bet to ir bezjēdzīgi darīt, jo parādi netiks dzēsti (sk. Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst parādus (saistības)?).

Visbiežākās parādnieka darbības, kuru dēļ maksātnespējas procesu nav jēgas uzsākt trīs gadus pēc attiecīgās darbības veikšanas,  ir:

  • nepatiesas informācijas sniegšana aizdevējiem, ņemot kredītu, piemēram, par saviem ienākumiem, izdevumiem un citiem kredītiem;

  • vērtīgas mantas (nekustamā īpašuma vai automašīnu) atdāvināšana vai pārdošana par cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu, vai citi fiktīvi darījumi ar mērķi paglābt savu mantu no piedziņas vēršanas uz to.

 

7. Maksātnespējas procesā pārdod parādniekam piederošo vērtīgo mantu

Maksātnespējas process nav veids, kā paglābt savu mantu no piedziņas vēršanas uz to, jo maksātnespējas procesā administrators līdzīgi kā tiesu izpildītājs pārdod parādniekam piederošo vērtīgo mantu, kas parasti ir tikai nekustamais īpašums (dzīvoklis, māja, zeme) un automašīnas (sk. Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?)

Turklāt, attiecībā uz parādnieka mantu administratoram ir daudz plašākas pilnvaras nekā kreditoriem vai tiesu izpildītājam, jo administratoram likums uzliek par pienākumu atcelt darījumus, ar kuriem parādnieks pēdējo trīs gadu laikā ir negodprātīgi atbrīvojies no savas mantas, lai kreditori uz to nevarētu vērst piedziņu (sk. Darījumu atzīšana par spēkā neesošiem maksātnespējas procesā).

 

Ko darīt?

Katra parādnieka situācija ir atšķirīga, tāpēc savlaicīga padoma prasīšana juristam, kam ir pieredze un zināšanas maksātnespējas, parādu piedziņas un patērētāju tiesību aizsardzības jomā, parādniekam var aiztaupīt daudz naudas, laika un reizēm arī pārdzīvojumus. Tāpēc, ja apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu, vēlaties, lai tas noritētu veiksmīgi, vai nezināt kā vislabāk atrisināt savas parādu problēmas, zvaniet vai rakstiet.

Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7

Jurista palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir citi jautājumi par fizisko personu maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page