top of page
strādāšana un maksātnespēja

Vai parādniekam ir jāstrādā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas un maksātnespējas procesa laikā?

Strādāt vai nestrādāt, ir katra cilvēka brīva izvēle, tomēr maksātnespējīgām fiziskām personām, kam norit maksātnespējas process, likums šīs tiesības ierobežo. 

ĪSUMĀ: 

   

- Pirms maksātnespējas procesa parādniekam nav jāstrādā, bet ir jābūt nodokļu maksātājam.

  

Citu valstu pilsoņiem pirms maksātnespējas procesa ir jāstrādā vai jāgūst ienākumus Latvijā.

    

Maksātnespējas procesa laikā ir jāstrādā atbilstoši savām iespējām.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Ja jums ir nepieciešama jurista palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Pirms maksātnespējas procesa parādniekam nav jāstrādā, bet ir jābūt nodokļu maksātājam

Maksātnespējas likums nenosaka, ka parādniekam pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas ir jāstrādā. Taču likums nosaka, ka fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt persona, kas pēdējo sešu mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātāja. Jēdziens "nodokļu maksātājs" liek domāt, ka tikai tāds cilvēks, kas maksā nodokļus, ir nodokļu maksātājs. Taču tas tā nav, jo likums ar jēdzienu "nodokļu maksātājs" saprot pavisam kaut ko citu - nodokļu maksātājs ir statuss, kas ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam, neatkarīgi no tā vai cilvēks strādā vai nē.

 

Tikai tāds Latvijas iedzīvotājs, kam nav jāmaksā nodokļi Latvijā, un ir pārcēlies dzīvot un strādāt uz citu valsti un par to ir informējis Valsts ieņēmumu dienestu, vairs nav Latvijas Republikas nodokļu maksātājs.

Tomēr pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas nav ieteicams darīt kaut ko, kas var liecināt par negodprātīgumu un nevēlēšanos gūt pēc iespējas lielākus ienākumus, piemēram, nav ieteicams aiziet no algota darba pēc savas vēlēšanās vai vienošanās ar darba devēju, pāriet uz daudz mazāk atalgotu darbu bez objektīva iemesla, nestrādāt grūtniecības laikā utml.

  

Citu valstu pilsoņiem pirms maksātnespējas procesa ir jāstrādā vai jāgūst ienākumus Latvijā

Citu valstu iedzīvotāji automātiski nekļūst par Latvijas Republikas nodokļu maksātājiem. Viņi kļūst par nodokļu maksātājiem tikai tad, ja maksā nodokļus Latvijā, tāpēc citas valsts pilsonim pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas Latvijā sešus mēnešus ir jāstrādā Latvijā vai citā veidā jākļūst par Latvijas Republikas nodokļu maksātāju (sk. Maksātnespējas process ārzemniekam Latvijā).

Maksātnespējas procesa laikā ir jāstrādā atbilstoši savām iespējām

Strādāšana un ienākumu gūšana ir viens no galvenajiem parādnieka pienākumiem maksātnespējas procesa laikā (sk. arī Kas parādniekam jādara maksātnespējas procesa laikā?).

Maksātnespējas likuma 160.pants nosaka, ka maksātnespējīgajai personai ir jāgūst ienākumi atbilstoši savām iespējām. Kas ir "atbilstoši savām iespējām" ir plašs un nenoteiks jēdziens, tāpēc pilnīgi droši nekad iepriekš nevar pateikt, kā to sapratīs administrators vai tiesa.

 

Tomēr Augstākā tiesa 2020.gada 17.novembrī lietā Nr. C12288019, SPC-30/2020 ir konkretizējusi, kas ir jāsaprot ar pienākumu gūt ienākumus atbilstoši savām iespējām:

"Senāta ieskatā, minētajā normā definēto pienākumu, ņemot vērā maksātnespējas procesa mērķi un principus (it īpaši saistību izpildes un labticības principu), var atzīt par pienācīgi izpildītu tikai tad, ja: 1) parādnieks ir guvis ienākumus patstāvīgi (ienākumu gūšana ir parādnieka personisks pienākums, kuru viņš nav tiesīgs pārlikt uz trešajām personām); 2) ienākumi gūti likumīgi (piemēram, no algota darba vai saimnieciskās darbības); 3) parādnieks ir darījis visu nepieciešamo, lai ienākumus gūtu atbilstoši savām objektīvajām iespējām, tas ir, atbilstoši darba spējām (veselības stāvoklim, izglītībai, profesijai, iepriekšējai darba pieredzei, iespējām tikt nodarbinātam dzīvesvietas teritorijā utml.); 4) kreditora prasījumus parādnieks ir apmierinājis pēc iespējas pilnīgāk."

 

Maksātnespējas procesu neizbeigs parādniekam, kas ir atbrīvots no darba un nevar uzreiz atrast citu darbu, bet, ja maksātnespējīgajai fiziskajai personai nav nekādi objektīv iemesli nestrādāt (pat, ja tā maksā kreditoriem plānā paredzētos maksājumus), šādai personai var izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības.  

Ko darīt?

Strādāt vai nestrādāt, kur un par kādu algu strādāt, strādāt pusslodzi, samazināt vai palielināt algu, ir būtiski jautājumi pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas un maksātnespējas procesa laikā. Atbildes uz daudziem jautājumiem saistībā ar strādāšanu un ienākumu gūšanu pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas un maksātnespējas procesa laikā nevar atrast likumos, bet gan tikai tiesu praksē – reizēm tikai tādos tiesu lēmumos, kas nav publiski pieejami, tāpēc ja vēlaties saņemt atbildes uz šiem jautājumiem, rakstiet vai zvaniet mums.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir jautājumi par strādāšanu  fiziskās personas maksātnespējas laikā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page