top of page

Darījumu atzīšana par spēkā neesošiem fiziskās personas      maksātnespējas procesā

darījumu atzīšana par spēkā neesošiem
darījumu atzīšana par spēkā neesošiem

Maksātnespējas procesu var izmantot tikai godprātīgi parādnieki. Viena no negodprātības pazīmēm ir tādu darījumu slēgšana, ar kuriem parādnieks nodara zaudējumus kreditoriem. Maksātnespējas procesā šādus darījumus administratoram ir jāprasa atzīt par spēkā neesošiem.

ĪSUMĀ:

  

- Administrators var prasīt atzīt par spēkā neesošiem tikai tādus darījumus, kas ir noslēgti pēdējo trīs gadu laikā.

  

- Administrators var prasīt atzīt par spēkā neesošiem tikai kreditoriem neizdevīgus darījumus.

  

- Ne visi kreditoriem neizdevīgie darījumi tiek atzīti par spēkā neesošiem.

 

- Darījumu atzīšanas par spēkā neesošiem sekas – maksātnespējas procesa izbeigšana, nedzēšot saistības.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu vai meklējat citu parādu risinājumu?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar mums šeit

Administrators var prasīt atzīt par spēkā neesošiem tikai tādus darījumus, kas ir noslēgti pēdējo trīs gadu laikā

Maksātnespējas procesā administrators var prasīt atzīt par spēkā neesošiem tikai tādus darījumus, kas ir noslēgti pēdējo trīs gadu laikā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas.

Lai gan šis likuma noteikums pirmajā brīdī parādniekam var šķist ļoti neizdevīgs, patiesībā ir otrādi. Tas ir izdevīgs parādniekam, jo tas liedz kreditoriem izmantot savas tiesības celt prasības gadījumos, kad parādnieks ir nobēdzinājis savu mantu likumā noteiktajā noilguma termiņā  – 10 gadus pēc darījuma noslēgšanas.

 

Administrators var prasīt atzīt par spēkā neesošiem tikai kreditoriem neizdevīgus darījumus

Augstākā tiesa ir atzinusi, ka apstrīdami ir ne tikai tādi darījumi, kuri tieši samazina parādnieka mantu, kuru varētu pārdot maksātnespējas procesā, bet arī citi darījumi (jebkuras darbības ar tiesiskām sekām), kas samazina kreditora iespējas saņemt naudu maksātnespējas procesā:

“.. apstrīdami ir arī tādi darījumi, kas pastarpināti izraisījuši kaitīgās sekas parādniekam un/vai kreditoru kopumam, kuram iespējas gūt apmierinājumu no parādnieka mantas būtu lielākas, ja attiecīgie darījumi netiktu veikti.” (LR Augstākā tiesa, Tiesu prakse lietās par darījumu apstrīdēšanu un zaudējumu piedziņu no parādnieka pārstāvjiem maksātnespējas procesu ietvaros, 2013/14)

Parasti administratori apstrīd:

  • nekustamā īpašuma dāvinājuma līgumus,

  • nekustamā īpašuma pārdošanas līgumus, ja īpašums ir pārdots par cenu, kas ir zemāka par tirgus cenu,

  • dažādus darījumus, ar kuriem tiek samazināta parādniekam piederošā nekustamā īpašuma vērtība, piemēram, nekustamā īpašuma īres un hipotēkas līgumus.

 

Ne visi kreditoriem neizdevīgie darījumi tiek atzīti par spēkā neesošiem

Lai gan Maksātnespējas likums paredz, ka administratoram ir pienākums apstrīdēt darījumus, ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem, tomēr dažādu apsvērumu dēļ ne visi darījumi tiek atcelti. Administratori parasti apstrīd tikai tos darījumus, ar kuriem parādnieks ir atsavinājis vai apgrūtinājis savu mantu.

Piemēram, azartspēles arī ir darījumu slēgšana, un ar azartspēlēm tiek nodarīti zaudējumi kreditoriem, tomēr šādus darījumus tīri praktiski nav iespējams apstrīdēt.

 

Darījumu atzīšanas par spēkā neesošiem sekas – maksātnespējas procesa izbeigšana, nedzēšot saistības

Maksātnespējas likums atļauj atzīt par spēkā neesošiem darījumus tikai tad, ja parādnieks ir slēdzis darījumus, ar kuriem kreditoriem ir radīti zaudējumi, vai kuru rezultātā parādnieks ir kļuvis maksātnespējīgs. Taču šādu darījumu slēgšana ir arī viens no pamatiem, lai izbeigtu maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības.

 

Ko darīt?

Lai maksātnespējas process būtu veiksmīgs, nepietiek tikai pareizi uzrakstīt maksātnespējas pieteikumu, lai tiesa uzsāktu maksātnespējas procesu. Daudz svarīgāk ir pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, un vēl labāk jau tad, kad vēl nav neviena kavēta maksājuma, ar pieredzējuša jurista palīdzību izstrādāt finansiāli visizdevīgāko rīcības plānu gadījumam, ja parādus nebūs iespējams samaksāt vai būs jāuzsāk maksātnespējas process.

Jāatceras, ka padomus, kā pareizi rīkoties tad, ja ir parādi, un kā paglābt mantu un īpašumus no pārdošanas, nav iespējams atrast internetā. Arī draugu un paziņu veiksmes formulas nav ieteicams atkārtot - situācijas var būt ļoti dažādas, tiesu prakse mainās, iesaistītie spēlētāji mainās un mācās no savām kļūdām.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai ir nepieciešama jurista palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page