top of page
ko dara administrators

Ko dara administrators fiziskās personas maksātnespējas procesā?

Svarīgākos lēmumus maksātnespējas procesā pieņem tiesa, taču lielāko daļu darba procesā veic administrators.

Ja vēlaties uzzināt, ko administrators dara fiziskās personas maksātnespējas procesā un kad un kādus dokumentus viņš sagatavo, lasiet tālāk.

ĪSUMĀ:

  

- Administrators nedarbojas ne kreditoru, ne maksātnespējīgās personas interesēs. 

   

- Administrators saņem un pārbauda kreditoru prasījumus un sastāda kreditoru reģistru.

  

- Administrators noskaidro un pārdod parādnieka mantu.

   

- Administrators pēc parādnieka lūguma sagatavo saistību dzēšanas plānu.

   

- Administrators sagatavo dokumentus bankrota procedūras pabeigšanai. 

 

- Administrators nepieciešamības gadījumā veic arī citas darbības, piemēram, ceļ prasības tiesā. 

- Saistību dzēšanas procedūras laikā administrators prasti nedara neko. 

    

- Administratora pienākums nav dot padomus un sniegt juridisko palīdzību maksātnespējīgajai fiziskajai personai. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama palīdzība fiziskās personas maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Administrators nedarbojas ne kreditoru, ne maksātnespējīgās personas interesēs

Administrators nedarbojas ne kreditoru, ne maksātnespējīgas fiziskās personas interesēs. Administrators ir valsts amatpersona, kura ir neitrāla un kuras pienākums ir nodrošināt likumīgu un efektīvu maksātnespējas procesa norisi un mērķu sasniegšanu:

"Administratoram kā ar publiskām pilnvarām apveltītai personai primāri jābūt lojālam pret likumu un maksātnespējas procesa likumīgu norisi nevis pret parādnieku vai kreditoriem personiski" (LR Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2018.gada 24.maija lēmums lietā Nr. C04268909, SKC‑618/2018).

Tomēr likums atļauj administratoram sniegt juridisko palīdzību maksātnespējīgajai fiziskajai personai pēc viņas lūguma par atsevišķu samaksu, ja šī palīdzība ir nepieciešama maksātnespējas procesā. Parasti šī palīdzība ir saistību dzēšanas plāna sagatavošana un pieteikuma sagatavošana tiesai ar lūgumu apstiprināt plānu.

 

Administrators saņem un pārbauda kreditoru prasījumus un sastāda kreditoru reģistru

Mēneša laikā pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas kreditori nosūta administratoram savus kreditoru prasījumus. Administratora pienākums ir pārbaudīt, vai kreditoru prasījumi ir pamatoti un tiem ir pievienoti visi dokumenti. Ja prasījums ir pamatots, administrators atzīst kreditora prasījumu, bet ja nav pamatots, administrators to noraida.  

Administrators gatavo kreditoru prasījumu reģistru, kurā ieraksta visus kreditorus un viņu prasījumus. Šo kreditoru prasījumu reģistru administrators nosūta arī parādniekam.

 

Administrators noskaidro un pārdod parādnieka mantu

Administratora pienākums ir noskaidrot, kas pieder parādniekam, pārbaudīt parādniekam piederošo mantu un izlemt, vai mantu ir jāpārdod (sk. Kādu mantu administrators pārdos un kādu nē?).

Pēc tam, kad administrators ir noskaidrojis visu par parādnieka mantu, administrators sastāda vienu no šādiem dokumentiem:

  • mantas pārdošanas plānu, ja parādniekam ir pārdodama manta,

  • ziņojumu par parādnieka mantas neesamību, ja parādniekam nav pārdodama manta.

 

Mantas pārdošanas plānu vai ziņojumu par parādnieka mantas neesamību administrators nosūta arī parādniekam.

 

Ja parādniekam ir pārdodama manta, mantas pārdošanu administrators uzsāk pēc mantas pārdošanas plāna sastādīšanas un nosūtīšanas kreditoriem.

 

Administrators pēc parādnieka lūguma sagatavo saistību dzēšanas plānu

Saistību dzēšanas plāna sagatavošana ir paša parādnieka pienākums. Parādnieks var lūgt citam juristam sagatavot plānu vai arī vienoties ar administratoru par plāna sagatavošanu.

Par plāna sagatavošanu parādniekam ir jāmaksā administratoram atsevišķa samaksa. Par šīs samaksas apmēru parādniekam un administratoram ir jāvienojas (sk. Cik izmaksā maksātnespējas process?).

 

Administrators sagatavo dokumentus bankrota procedūras pabeigšanai

Pēc mantas pārdošanas pabeigšanas vai pārdodamas mantas neesamības gadījumā pēc ziņojuma par parādnieka mantas neesamību nosūtīšanas, administrators:

  • sagatavo kreditoriem dokumentus par bankrota procedūras pabeigšanu, kuros sniedz likumā noteikto informāciju, tai skaitā apraksta, ko administrators ir darījis, cik naudas ir saņēmis, cik iztērējis, un kā plāno naudu sadalīt kreditoru starpā,

  • sagatavo un iesniedz tiesā dokumentus par bankrota procedūras pabeigšanu (pieteikumu ar lūgumu pabeigt bankrota procedūru un uzsākt saistību dzēšanas procedūru).

 

Administrators veic arī citas darbības, ja tas ir nepieciešams

 

Atsevišķos gadījumos administratoram ir jāveic arī citas darbības, piemēram, jāatbild uz sūdzībām, jāsniedz paskaidrojumi Maksātnespējas kontroles dienestam, jāsasauc un jānotur kreditoru sapulces, jāizvērtē kreditoru lūgumi izbeigt maksātnespējas procesu pirms termiņa, nedzēšot saistības, jāceļ prasības tiesā par parādnieka noslēgto darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem, un tml.

 

Taču minētās darbības administrators veic tikai izņēmuma gadījumos, parasti tad, ja kreditori ir iesnieguši sūdzības vai lūgumus, vai parādnieks ir uzsācis maksātnespējas procesu pirms tam nenoskaidrojot, vai nepastāv šķēršļi maksātnespējas procesam un saistību dzēšanai, un vai tajā nevar rasties kādas citas problēmas.

Ko administrators dara saistību dzēšanas procedūras laikā?

Saistību dzēšanas procedūras laikā administrators parasti nedara neko

Administratora pienākums saistību dzēšanas procedūras laikā ir tikai pēc kreditoru pieprasījuma:

Administratora pienākums nav dot padomus un sniegt juridisko palīdzību maksātnespējīgajai fiziskajai personai 

Administratoram ir jāveic savi pienākumi, bet šo pienākumu starpā nav pēc savas iniciatīvas uzraudzīt parādnieku, sniegt viņam padomus vai kontrolēt, lai parādnieks ievēro likuma un sava saistību dzēšanas plāna noteikumus. 

Lai gan lielākā daļa administratori bieži sniedz padomus parādniekiem un atbild uz visiem parādnieka jautājumiem, tomēr nevar paļauties uz to, ka admnistrators vienmēr pateiks, ko un kā pareizi darīt, vai brīdinās, ja parādnieks kaut ko dara nepareizi. Piemēram, administratori parasti pēc savas iniciatīvas nebrīdina parādniekus par to, ko drīkst un nedrīkst darīt saistību dzēšanas procedūras laikā, un nedod padomus, kā labāk rīkoties, lai nerastos problēmas - maksātnespējas procesu neizbeigtu, nedzēšot saistības.

PALĪDZĪBA IR VIENA ZVANA ATTĀLUMĀ

Ja jums ir nepieciešama palīdzība fiziskās personas maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page