top of page
bankomāts.jpg

Ko darīt, ja tiesu izpildītājs ir noņēmis no konta par daudz naudu?

Tiesu izpildītāji bieži bez brīdinājuma noņem no parādnieka bankas kontiem visu parādnieka algu vai citus ienākumus vai noņem vairāk naudu nekā to atļauj likums, bet parādniekam skaidro, ka šāda rīcība ir likumīga. Ja vēlaties uzzināt, ko šādā gadījumā darīt, lasiet tālāk.

Šeit jūs uzzināsiet:

  

 • ka likums ierobežo ieturējumu apmēru no darba algas un citiem ienākumiem,

   

 • ka likums ierobežo ieturējumu apmēru no kontā esošās naudas,

    

 • ka tiesu izpildītājs pats pēc savas iniciatīvas naudu nepārskaitīs atpakaļ un parādniekam pašam ir rakstiski jāprasa atmaksāt naudu,

    

 • ka ir jārīkojas NEKAVĒJOTIES - jālūdz tiesu izpildītājam atlikt naudas pārskaitīšanu piedzinējam,

  

 • kā uzrakstīt tiesu izpildītājam iesniegumu ar lūgumu atmaksāt naudu.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Tiesu izpildītājs rīkojas nelikumīgi un jūs nezināt, ko darīt? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Likums ierobežo ieturējumu apmēru no darba algas un citiem ienākumiem

 

Gadījumos, kad naudu piedzen tiesu izpildītājs, likums naudu iedala divās daļās

 • nauda, kas ir darba alga vai citi ienākumi (pensija, bezdarbnieku pabalsts, slimības pabalsts, vecāku pabalsts u.tml.),

 • cita nauda (uzkrājumi, depozīts utml.).

 

Tiesu izpildītājam ir tiesības ieturēt naudu no parādnieka darba algas vai citiem ienākumiem, dodot attiecīgu rīkojumu naudas izmaksātājam, taču ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus:

 • ja tiesu izpildītājs piedzen uzturlīdzekļu parādu, tiesu izpildītājam ir jāatstāj parādniekam pusi no minimālās darba algas (350 eiro), bet pārējos ienākumus jāietur neatkarīgi no to apmēra;

 • ja tiesu izpildītājs piedzen administratīvo pārkāpumu lietā uzlikto sodu vai ar spriedumu krimināllietā piedzīto kompensāciju par kaitējumu, tiesu izpildītājam ir jāietur pusi no ienākumiem, bet saglabājot parādniekam pusi no minimālās darba algas (350 eiro),

 • ja tiesu izpildītājs piedzen citus parādus, tai skaitā kredītu parādus, viņam ir jāietur 30 % no ienākumiem (ja tiek piedzīts viens parāds, t.i., ir viens tiesas nolēmums), bet ja ir vairāki parādi (vairāki tiesas nolēmumi) – pusi no ienākumiem, bet saglabājot parādniekam minimālo darba algu (700 eiro).

Papildus minētajām summām tiesu izpildītājam ir jāatstāj parādniekam naudas līdzekļi katru mēnesi 105 eiro uz katru parādnieka apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu. Lai gan likums to neparedz, tomēr jāņem vērā to, ka gadījumos, ja parādnieks strādā, tiesu izpildītāji bieži atsakās atstāt parādniekam šo papildus limitu, ja Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu atvieglojumiem bērns ir reģistrēts kā apgādājamais otram vecākam nevis parādniekam.

Piemēram:

 • Ja no parādnieka piedzen divus kredīta parādus, parādnieks saņem algu 900 eiro pēc nodokļu samaksas un parādniekam ir viens bērns, darba devējs katru mēnesi tiesu izpildītājam pārskaitīs 95 eiro, jo parādniekam ir jāatstāj pusi no algas, taču ne mazāk kā 700 eiro katru mēnesi un papildus tam 105 eiro mēnesī uz parādnieka bērnu.

 • Ja no parādnieka piedzen uzturlīdzekļu parādu bērnam, parādnieks saņem algu 800 eiro mēnesī pēc nodokļu samaksas un parādniekam ir vēl otrs bērns, darba devējs pārskaitīs tiesu izpildītājam katru mēnesi 345 eiro, jo parādnieks ir tiesīgs paturēt tikai 350 eiro un papildus tam 105 eiro uz bērnu, kas ir viņa apgādībā

 • Ja no parādnieka piedzen kredītu parādu un parādnieks saņem pensiju 400 eiro mēnesī, VSAA tiesu izpildītājam naudu nepārskaitīs, jo parādniekam ir jāatstāj vismaz 700 eiro mēnesī. 

 

No atsevišķiem ienākumiem ieturējumus nevar veikt, piemēram, no sociālajiem pabalstiem, sociālās palīdzības pabalstiem, darba devēja izmaksātajām kompensācijām, uzturlīdzekļiem minimālajā apmērā. Šos ienākumus neskaita arī kopējā ienākumu apmērā.

Tomēr jāņem vērā, ka minētie noteikumi, kas regulē parādu piedziņu no ienākumiem var drīzumā mainīties, jo Saeimā tiek izskatīti grozījumi Civilprocesa likumā, kas būtiski mainīs piedziņas noteikumus (sk. Tiesu izpildītāji piedzīs parādus arī no maziem ienākumiem, bet atstās vairāk naudu uzturlīdzekļu parādniekiem).

 

 

Likums ierobežo ieturējumu apmēru no kontā esošās naudas

 

Vēršot piedziņu uz parādnieka naudu, tiesu izpildītājs dod rīkojumu bankai vai citai kredītiestādei aizliegt parādniekam rīkoties ar naudu un/vai pārskaitīt naudu tiesu izpildītāja kontā (nauda kontā ienāk, bet banka šo naudu pārskaita tiesu izpildītājam).

 

Tiesu izpildītājam, vēršot piedziņu uz parādnieka naudu, ir pienākums atstāt parādniekam 700 eiro. Likumā ir paredzēts, ka naudu minimālās darba algas apmērā ir jāatstāj ne tikai parādniekam, bet arī uz katru ģimenes locekli, tomēr tiesu izpildītāji šo likuma noteikumu nekad neievēro. 

 

Tomēr, ja kontā ienākošā nauda ir ienākumi, tiesu izpildītājam ir pienākums noteikt kontā tādu limitu, lai parādnieks varētu saņemt visus sev pienākošos ienākumus, jo tiesu izpildītājs nedrīkst vēlreiz veikt ieturējumus no tiem parādnieka bankas kontā ieskaitītajiem ienākumiem, no kuriem ieturējumus jau ir veicis darba devējs vai cits ienākumu izmaksātājs. Ja parādnieka ienākumi ir tik lieli, ka tā ienākumu daļa, ko parādnieks saņem pēc ieturējumiem, ir lielāka par bankas kontam noteikto limitu, parādniekam ir rakstiski jāprasa tiesu izpildītājam šim kontam noteikt attiecīgi lielāku limitu, lai varētu saņemt visu sev pienākošos ienākumu daļu. Tomēr jāņem vērā, ka atsevišķi tiesu izpildītāji atsakās izpildīt šo likuma noteikumu. 

Piemēram, ja no parādnieka piedzen vienu kredīta parādu, parādnieks saņem algu 1200 eiro mēnesī un viņam nav ģimenes locekļi, parādniekam ir jāraksta tiesu izpildītājam lūgumu dot rīkojumu bankai palielināt konta limitu līdz 840 eiro, jo tiesu izpildītājs drīkst atvilkt tikai 30 % no ienākumiem (360 eiro).

Tiesu izpildītājs pats pēc savas iniciatīvas naudu nepārskaitīs atpakaļ un parādniekam pašam rakstiski ir jāprasa atmaksāt naudu

 

Tiesu izpildītājs naudu pats pēc savas iniciatīvas neatmaksās, arī tad, ja parādnieks telefona sarunā ir izskaidrojis tiesu izpildītājam vai viņa darbiniekam, kāpēc nauda ir atmaksājama. Lai atgūtu naudu, parādniekam ir jāuzraksta tiesu izpildītājam attiecīgs pareizi juridiski noformēts rakstisks iesniegums

Tiesu izpildītāji bieži (vismaz mutiskās sarunās) atzīst, ka nauda ir noņemta par daudz, bet attaisnojas ar to, ka viņu rīcība ir bijusi likumīga, proti, nauda ir noņemta vairāk tāpēc, ka viņu rīcībā nebija visa nepieciešamā informācija. Tomēr tas nenozīmē, ka tiesu izpildītājam nav pienākums izlabot likumam neatbilstošo situāciju pēc tam, kad parādnieks ir iesniedzis visu nepieciešamo informāciju un dokumentus

 

​​

Lai atgūtu naudu no tiesu izpildītāja, ir jārīkojas NEKAVĒJOTIES - jālūdz tiesu izpildītājam atlikt naudas pārskaitīšanu piedzinējam 

Saskaņā ar likumu noteikumiem tiesu izpildītājam ir pienākums 10 dienu laikā pārskaitīt naudu piedzinējam, tādēļ tiesu izpildītāji gadījumos, kad ir noņēmuši no konta naudu vairāk nekā drīkstētu, parasti atsakās pārskaitīt naudu atpakaļ parādniekam, atsaucoties uz to, ka nauda jau ir pārskaitīta piedzinējam.

Tomēr tiesu izpildītājs var nepārskaitīt naudu piedzinējam 10 dienu laikā, ja tam ir objektīvi iemesli. Tāpēc, lai tiesu izpildītājs naudu uzreiz nepārskaitītu piedzinējam, parādniekam ir NEKAVĒJOTIES vismaz elektroniskā pasta vēstulē jālūdz tiesu izpildītājam atlikt naudas pārskaitīšanu piedzinējam līdz brīdim, kamēr parādnieks iesniegs dokumentus, kas apliecina, ka nauda pilnībā vai daļēji ir pārskaitāma atpakaļ. 

Piemēram, ja parādnieks nākamajā dienā pēc tam, kad banka ir pārskaitījusi naudu tiesu izpildītājam, uzraksta tiesu izpildītājam elektroniskā pasta vēstuli ar lūgumu atlikt naudas pārskaitīšanu piedzinējam, bet pēc pāris dienām nosūta tiesu izpildītājam vēstuli un dokumentus, kas pierāda, ka nauda ir pārskaitāma atpakaļ, parasti tiesu izpildītājs neatteiksies atgriezt naudu.

 

Kā uzrakstīt tiesu izpildītājam iesniegumu ar lūgumu atmaksāt naudu?

 

Tiesu izpildītāji un viņu darbinieki bieži mutiskās sarunās melo cerībā, ka parādnieks noticēs un neprasīs naudu atmaksāt (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?). Atšķirībā no telefona sarunas uz rakstisku, pamatotu un juridiski pareizi noformētu vēstuli, kam ir ir pievienoti attiecīgi pierādījumi, tiesu izpildītājam ir pienākums reaģēt. Tāpēc vēstuli ar lūgumu atmaksāt naudu ir jāraksta arī gadījumā, ja tiesu izpildītājs pirms tam pa telefonu ir skaidrojis, ka viss ir izdarīts likumīgi, un ka viņš naudu nekādā gadījumā neskaitīs atpakaļ.  

Šādu vēstuli uzrakstīt nav sarežģīti, tomēr jāņem vērā, ka, lai gan tiesu izpildītāji kā valsts amatpersonas tā nedrīkstētu darīt, tomēr tiesu izpildītāji bieži sniedz parādniekiem nepareizus ieteikumus par to, kā uzrakstīt iesniegumu, kā un kādus dokumentus iesniegt, izmanto katru parādnieka kļūdu, lai atteiktos atmaksāt naudu, ilgi kavējas ar atbildes sniegšanu u.tml. Atsevišķi tiesu izpildītāji atsakās atmaksāt naudu arī tad, ja šāds atteikums ir acīmredzami nepamatots. 

Ko darīt?

Uzrakstīt lūgumu tiesu izpildītājam atgriezt naudu nav sarežģīti, tomēr ne vienmēr situācijas ir tik vienkāršas, kā šeit aprakstīts, un uz parādu piedziņu attiecas daudzi likumu noteikumi, kas ne vienmēr ir viennozīmīgi saprotami. Tāpēc, ja jūs pats vai pati nevarat uzrakstīt iesniegumu tiesu izpildītājam, jūsu situācija ir sarežģīta, vēlaties nodrošināties, lai tiesu izpildītājs turpmāk nenoņem no jūsu konta par daudz naudu, vai ir jāsniedz sūdzība par tiesu izpildītāja rīcību, zvaniet vai rakstiet. 

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

bottom of page