top of page
kreditora prasījums

Kā sastādīt un iesniegt kreditora prasījumu?

Sastādīt un iesniegt kreditora prasījumu fiziskās personas maksātnespējas procesā nav sarežģīti, un tam parasti nav nepieciešama jurista palīdzība. Taču sastādot un iesniedzot kreditora prasījumu, ir jāievēro likumā  noteiktās prasības.

Ja vēlaties uzzināt, kā pareizi sagatavot un iesniegt kreditora prasījumu, lasiet tālāk.

Par kreditora prasījuma sagatavošanu un iesniegšanu var izlasīt arī Maksātnespējas likumā (73. līdz 80.pants).

Šeit jūs uzzināsiet: 

  

- kas ir jānorāda kreditora prasījumā;

  

- kādi dokumenti ir jāpievieno kreditora prasījumam;

  

- kad ir jāiesniedz kreditora prasījums;

  

- kā ir jāiesniedz kreditora prasījums;

   

- kādas ir sekas, ja kreditors neiesniedz kreditora prasījumu.

Ja vēlaties to uzzināt, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama palīdzība kreditora prasījuma sastādīšanā vai ir strīds ar administratoru par kreditora prasījumu, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Kas ir jānorāda kreditora prasījumā?

Kreditora prasījumā ir jānorāda (Maksātnespējas likuma 73.panta 4.daļa):

 • prasījuma pamatojums, t.i., kāpēc kreditoram ir tiesības prasīt naudu no parādnieka,

 • prasījuma veids (vai prasījums ir nodrošināts vai nenodrošināts),

 • prasījuma apmērs, atsevišķi norādot galveno prasījumu (pamatsummu) un blakusprasījumus (līgumsodu, procentus, parāda piedziņas izdevumus, un tml.),

 • prasījuma rašanās laiks (laiks, kad parādniekam bija pienākums samaksāt parādu),

 • vai kreditors ir atzīstams par ieinteresēto personu (vai kreditors ir parādnieka laulātais, radinieks vai svainis, vai bijušais laulātais vai svainis),

 • vai kreditora prasījums ir atkarīgs no nosacījuma (notikuma, kurš var iestāties un var arī neiestāties) iestāšanās,

 • kreditora kontaktinformācija (adrese un e-pasta adrese), vēlams arī tālruņa numurs,

 • kreditora bankas konta numurs.

Ja kreditors nav norādījis visu likumā prasīto, administratoram ir pienākums nosūtīt kreditoram lūgumu 10 dienu laikā novērst trūkumus. Ja kreditors trūkumus nenovērš, administrators var neatzīt kreditora prasījumu.

 

Kādi dokumenti ir jāpievieno kreditora prasījumam?

Kreditora prasījumam jāpievieno prasījumu pamatojošie dokumenti, t.i., dokumenti, kas apliecina, ka kreditoram ir tiesības prasīt naudu no parādnieka.

Gadījumā, ja iesniedzamo dokumentu ir daudz, starp kreditoru un parādnieku nav strīds un administratora rīcībā ir kreditora prasījumu pamatojošie dokumenti, kreditors pirms prasījuma iesniegšanas var vienoties ar administratoru, ka kreditors prasījumu pamatojošos dokumentus neiesniedz.

 

Kad ir jāiesniedz kreditora prasījums?

Kreditoru prasījums ir jāiesniedz administratoram mēneša laikā no dienas, kad Maksātnespējas reģistrā (atrodams LR Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē) ir izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu.

Ja kreditors nokavē šo termiņu, kreditora prasījumu var iesniegt sešu mēnešu laikā no ieraksta izdarīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad administrators ir sastādījis kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu, t.i., līdz brīdim, kad administrators ir pārdevis mantu (ja parādniekam ir pārdodama manta) vai ir izdarījis visus bankrota procedūrā paredzētos pienākumus, un gatavojas pabeigt bankrota procedūru.

 

Kā ir jāiesniedz kreditora prasījums?

Kreditora prasījumu var iesniegt administratoram divos veidos – nosūtot to pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi.

Ja kreditors sūta kreditora prasījumu pa pastu, tas ir jānosūta uz administratora adresi, kas ir norādīta LR Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē atrodamajā Maksātnespējas reģistrā.

Ja kreditors sūta kreditora prasījumu elektroniski, visi nosūtāmie dokumenti ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu (www.eparaksts.lv) un jānosūta uz administratora elektroniskā pasta adresi, kas ir norādīta Maksātnespējas reģistrā.

 

Kādas ir sekas, ja kreditors neiesniedz kreditora prasījumu?

Ja kreditors neiesniedz kreditora prasījumu vai nokavē kreditora prasījuma iesniegšanas termiņu, kreditors zaudē savu kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku.

Tas nozīmē, ka: 

 • kreditoram netiks izmaksāta nauda, ja administrators bankrota procedūras laikā tādu iegūs, pārdodot parādnieka mantu,

 • saistību dzēšanas procedūras laikā parādnieks kreditoram neveiks maksājumus;

 • arī pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas kreditoram tāpat kā tiem kreditoriem, kuri savus prasījumus bija iesnieguši, nebūs tiesības prasīt no parādnieka samaksāt parādu.

PALĪDZĪBA IR VIENA ZVANA ATTĀLUMĀ

Ja jums ir nepieciešama palīdzība kreditora prasījuma sastādīšanā vai fiziskās personas maskātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page