top of page

Maksātnespējas process ārzemniekam Latvijā

maksātnespēja ārzemniekam Latvijā

Dzēst parādus fiziskās personas maksātnespējas procesā Latvijā var arī ārzemnieki, taču citu valstu pilsoņiem maksātnespējas process un tā uzsākšana ir sarežģītāka, procesam ir daudzas juridiskas nianses, un uz šādu maksātnespējas procesu attiecas ne tikai Latvijas likumi, bet arī Eiropas Savienības 2015.gada 20.maija regula 2015/848 par maksātnespējas procesiem.

 

ĪSUMĀ:

  

- Lielākā priekšrocība - maksātnespējas procesā Latvijā var dzēst arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī radušos parādus.

   

- Būtiskākā prasība - maksātnespējas procesu parādniekam ir jāuzsāk tajā valstī, kurā viņš dzīvo un strādā, nevis tajā valstī, kuras pilsonis viņš ir.

   

- Tā sauktais "bankrota tūrisms" nav aizliegts, tāpēc pārcelties un strādāt Latvijā tikai ar mērķi, lai varētu izmantot maksātnespējas procesu Latvijā, ir atļauts

  

- Maksātnespējas procesus Lietuvas un Vācijas pilsoņiem ir grūti uzsākt un veiksmīgi pabeigt. 

  

- Maksātnespējas process ārzemniekiem ir sarežģītāks.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Jūs vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, un jums ir nepieciešama jurista palīdzība?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com 

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Lielākā priekšrocība – maksātnespējas procesā Latvijā var dzēst arī citā Eiropas Savienības valstī radušos parādus

 

Saskaņā ar Eiropas Savienības regulas noteikumiem maksātnespējas process, kas uzsākts vienā dalībvalstī, dzēš parādus arī pret kreditoriem, kas atrodas vai dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tāpēc Latvijā maksātnespējas procesā ir iespējams dzēst arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī radušos parādus.

Taču maksātnespējas process Latvijā notiek saskaņā ar Latvijas likumiem, tāpēc tos parādus, kurus nevar dzēst saskaņā ar Latvijas likumiem, ārzemniekam arī nevarēs dzēst, pat, ja tajā valstī, kurā atrodas kreditors, šādu parādu saskaņā ar tās valsts maksātnespējas likuma noteikumiem dzēstu. Piemēram, ja ārvalstniekam citā valstī ir jāmaksā parāds, kas izriet no neatļautas darbības, ko saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem varētu dzēst maksātnespējas procesā, Latvijā šādu parādu nevarēs dzēst.

Lēmums vai spriedums, ar kuru ir dzēsti parādi vienā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir spēkā arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

 

Būtiskākā prasība – maksātnespējas procesam jānotiek tajā valstī, kur parādnieks dzīvo un strādā

 

Latvijā ir jāievēro ne tikai Latvijas likumi, bet arī Eiropas Savienības normatīvie tiesību akti. Regula, kas reglamentē maksātnespējas procesus Eiropas Savienībā, nosaka, ka jebkuras Eiropas Savienības valsts pilsonim neatkarīgi no pilsonības maksātnespējas process ir jāuzsāk tajā valstī, kurā viņam ir galvenais interešu centrs.

Ja fiziskā persona veic saimniecisko vai citu profesionālo darbību, galvenais interešu centrs ir tā valsts, kurā fiziskā persona veic šo darbību vismaz trīs mēnešus. Visos pārējos gadījumos galvenais interešu centrs ir tā valsts, kur fiziskajai personai ir parastā dzīvesvieta pēdējo sešu mēnešu laikā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas.  

Tā sauktais "bankrota tūrisms" nav aizliegts

Nav aizliegts pārcelties dzīvot uz citu valsti, kurā ir labvēlīgāks maksātnespējas procesa regulējums, lai uzsāktu maksātnespējas procesu un dzēstu parādus. Ja parādnieks nevis fiktīvi, bet patiešām pārceļas uz citu valsti, citas valsts pilsonība nedrīkst viņam radīt šķēršļus maksātnespējas procesa uzsākšanai un veiksmīgai pabeigšanai. To ir atzinusi arī Eiropas Komisija:

“Īsta pārcelšanās uz citu dalībvalsti ir brīvas kustības tiesību un brīvības veikt uzņēmējdarbību izmantošana un attaisno citas valsts maksātnespējas noteikumu piemērošanu, fiktīva pārcelšanās to neattaisno” (Eiropas Komisijas Ietekmes novērtējums par Regulu (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām, 2012.gads)

 

Maksātnespējas procesus Lietuvas un Vācijas pilsoņiem ir grūti uzsākt un veiksmīgi pabeigt

 

Eiropas Savienības regula nosaka, ka maksātnespējas process ir jāuzsāk tajā valstī, kurā parādnieks attiecīgajā brīdī dzīvo un strādā, taču ļoti daudzi Lietuvas un Vācijas pilsoņi, kuri uzsāk maksātnespējas procesu Latvijā, patiesībā Latvijā nestrādā un nedzīvo. Šī iemesla dēļ tiesas un arī administratori uz Lietuvas un Vācijas pilsoņiem skatās ar lielām aizdomām, tāpēc ļoti nelabprāt uzsāk maksātnespējas procesu, rūpīgi pārbauda visus faktus, kas saistīti ar dzīvesvietu, un bieži pat atsaka uzsākt maksātnespējas procesu vai prasa to izbeigt arī tad, ja likums to neatļauj darīt. 

Tā rezultātā tiem lietuviešiem un vāciešiem, kas tik tiešām ir pārcēlušies uz Latviju, reizēm pretēji visiem likumu un Eiropas savienības normatīvo aktu noteikumiem nav iespējams dzēst saistības maksātnespējas procesā.

 

 

Maksātnespējas process ārvalstniekiem ir sarežģītāks

 

Ārvalstniekam gan maksātnespējas procesa uzsākšana, gan maksātnespējas process Latvijā parasti ir sarežģītāks nekā Latvijas iedzīvotājam, it īpaši, ja viņam citā valstī pieder nekustamais īpašums.

Pirmkārt, lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ārvalstniekam ir jāpierāda ne tikai tos apstākļus, kurus pieprasa pierādīt Latvijas likumi (sk. Maksātnespējas procesa uzsākšanas priekšnoteikumi), bet arī jāpierāda tas, ka viņam ir tiesības uzsākt maksātnespējas procesu Latvijā saskaņā ar Eiropas Savienības regulas prasībām.

Otrkārt, uz ārzemnieka maksātnespējas procesu parasti attiecas arī Eiropas Savienības regulas noteikumi, kas nosaka papildus prasības un izņēmumus, kas attiecas procesa norisi. Turklāt, regulas noteikumus Latvijā neviens īsti nepārzina un atsevišķi regulas noteikumi ir sarežģīti piemērojami, tāpēc maksātnespējas procesā bieži var rasties neskaidrības gan administratoram, gan pašam parādniekam.

Treškārt, ja parādniekam pieder nekustamais īpašums citā valstī (kas parasti ir tā valsts, kur parādnieks ir dzīvojis iepriekš), lai to pārdotu, var būt nepieciešams uzsākt sekundāro maksātnespējas procesu valstī, kur atrodas nekustamais īpašums. Tas nozīmē, ka maksātnespējas process noritēs divās valstīs vienlaicīgi, katrā valstī atbilstoši katras attiecīgās valsts likumiem, bet ar izņēmumiem, ko paredz Eiropas Savienības regula par maksātnespējas procedūrām.

Ko darīt?

Pirms pārcelties uz Latviju, ārzemniekam ir JĀNOSKAIDRO, vai maksātnespējas process Latvijā vispār ir iespējams, vai tas ir labākais risinājums, un kas ir jādara, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu Latvijā un to veiksmīgi pabeigt, dzēšot saistības.

Tā nekādā gadījumā nav tikai Latvijas likumu un regulas noteikumu noskaidrošana. Ar to vien ir daudz par maz. Maksātnespējas jomā ļoti daudz nosaka arī tiesu prakse, jaunākās juridiskās atziņas, administratoru un tiesnešu izpratne par Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanu, un tml., kas nemitīgi mainās un visticamāk mainīties arī turpmāk.

Lietuvas un Vācijas pilsoņiem, lai varētu uzsākt un veiksmīgi pabeigt maksātnespējas procesu Latvijā, ir par maz pārcelties un strādāt Latvijā. Ir jābūt arī citiem, pārliecinošiem ar maksātnespējas procesu un parādiem nesaistītiem apstākļiem, kuru dēļ ir notikusi pārcelšanās uz Latviju.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu Latvijā, vai jums ir citi jautājumi par fizisko personu maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums.

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

bottom of page