top of page
coronavirus-4937121_1920.jpg

Likumā paredzēta iespēja maksātnespējīgām fiziskām personām atlikt maksājumus kreditoriem Covid-19 (Corona vīrusa) izraisītās krīzes dēļ

2020.gada 6.aprīlis

 

Covid-19 krīzes dēļ daudzām maksātnespējīgām fiziskajām personām, kurām šobrīd norit saistību dzēšanas procedūra un ir jāmaksā kreditoriem ikmēneša maksājumi, rodas problēmas veikt šos maksājumus. To beidzot ir atzinis arī likumdevējs, un likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” ir paredzējis iespēju maksātnespējīgajām fiziskājām personām, kurām norit saistību dzēšanas procedūra, atlikt maksājumu veikšanu kreditoriem, attiecīgi pagarinot maksātnespējas procesa norises ilgumu.

  

  

Likums dod iespēju kādu laiku nemaksāt kreditoriem ikmēneša maksājumus, attiecīgi pagarinot maksātnespējas procesu

Likumā ir tikai viens noteikums (33.pants) un tajā ir paredzēts:

“Ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā un sešus mēnešus pēc tās beigām tiesa pēc parādnieka motivēta pieteikuma saņemšanas fiziskās personas maksātnespējas procesa saistību dzēšanas procedūras ietvaros var lemt par saistību dzēšanas plānā ietverto maksājumu kreditoriem termiņu pārcelšanu, vienlaikus par attiecīgo periodu pagarinot saistību dzēšanas procedūras termiņu.”

Maksājumu termiņa pagarināšana nenotiek automātiski uz likuma pamata.  Par pagarināšanu lemj tiesa, un tikai tad, ja maksātnespējīgā fiziskā persona ir tiesai iesniegusi attiecīgu pieteikumu.

 

Maksātnespējīgā fiziskā persona var lūgt tiesu atļaut atlikt maksājumu veikšanu, t.i., kādu laiku neveikt maksājumus un atsākt maksājumu veikšanu vēlāk. Tiesa attiecīgi par šādu pašu laiku pagarina saistību dzēšanas procedūras norises laiku.

  

  

Jautājuma izlemšana par termiņa pārcelšanu ir pilnībā atstāta tiesas ziņā

Likums nenosaka neko, kas tiesai ir jāņem vērā, izlemjot jautājumu par termiņa pagarināšanu. Tas nozīmē, ka pilnībā tiesas ziņā ir atstāts jautājums par to:

  • atļaut vai neatļaut maksājumu atlikšanu,

  • kādu apstākļu un iemeslu dēļ var atlikt maksājumus,

  • uz cik ilgu laiku var atlikt maksājumus.

Tomēr jāatceras, ka tiesa var pieņemt lēmumu tikai uz pieteikumā norādīto apstākļu un tiesai iesniegto dokumentu pamata. Tāpēc visi apstākļi, kurus parādnieks vēlas, lai tiesa ņemtu vērā, ir jānorāda pieteikumā tiesai, un pieteikumam ir jāpievieno dokumenti, kas pierāda šos apstākļus.

  

  

Lūgumu tiesai var iesniegt ārkārtējās situācijas laikā un sešus mēnešus pēc tās beigām

Likumdevējs ir atzinis, ka Covid-19 izraisītās ekonomiskās krīzes sekas būs jūtamas ne tikai ārkārtējas situācijas laikā, bet arī pēc ārkārtējās situācijas beigām, tāpēc maksātnespējīgās fiziskās personas varēs iesniegt tiesai pieteikumu ar lūgumu atlikt maksājumu veikšanu kreditoriem vēl pusgadu pēc ārkārtējas situācijas beigām.

Šis likuma noteikums neierobežo tiesu izlemt, uz cik ilgu laiku atlikt maksājumus. Tiesa var atļaut atlikt maksājumu veikšanu arī uz laiku, kas ir ilgāks par pusgadu pēc ārkārtējās situācijas beigām.

  

  

Svarīgi ir iesniegt tiesai pareizi sagatavotu pieteikumu

Likums nosaka, ka pieteikumam ir jābūt motivētam. Tas nozīmē, ka:

  • pieteikumā ir jānorāda apstākļi, kuru dēļ maksātnespējīgā fiziskā persona nespēj veikt maksājumus,

  • pieteikumam ir jāpievieno dokumenti (pierādījumi), kas pierāda šo apstākļu pastāvēšanu.  

 

Pieteikums tiesai ir juridisks dokuments, kas jāsastāda atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem, bet tiesai iesniedzamie dokumenti ir pierādījumi, kuri jāizvēlas un jānoformē atbilstoši pieteikumā norādītajiem apstākļiem un likuma noteikumiem, tāpēc pieteikuma sagatavošanā noteikti ir jālūdz jurista palīdzība.

 

  

Citas iespējas

Maksātnespējīgajām fiziskajām personām ir arī citas iespējas, ja rodas grūtības veikt maksājumus kreditoriem. Tās nosaka Maksātnespējas likums, tās nav saistītas ar Covid-19 izraisīto krīzi, bet parādnieks var šīs iespējas izmantot arī ārkārtējā stāvokļa laikā un tā izraisītās krīzes dēļ.

Parādnieks var:

  • samazināt ikmēneša maksājumu, ja ir samazinājušies ienākumi,

  • uz pusi samazināt ikmēneša maksājumus kreditoriem uz laiku līdz vienam gadam, ja parādnieks nevar atrast algotu darbu vai ir kļuvis darbanespējīgs.    

Parasti šajos gadījumos saistību dzēšanas procedūras termiņš un attiecīgi arī maksātnespējas procesa termiņš nav jāpagarina.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama juridiskā palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Vairāk par šo tēmu: 

  • Maksātnespējas likums (162.pants)

  • Likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" (33.pants)

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

bottom of page