top of page

Augstākā tiesa ir mainījusi viedokli par kreditora prasījuma neiesniegšanas sekām

tiesa maina viedokli par atbrīvošanu no

Līdz šim Augstākā tiesa vienmēr ir viennozīmīgi atzinusi, ka tie kreditori, kuri nepiesaka kreditoru prasījumus maksātnespējas procesā, zaudē savas tiesības prasīt parāda samaksu. Tomēr nesen tiesa mainīja savu viedokli un atzina, ka parādnieks nevar tikt atbrīvots no tiem maksātnespējas procesā nepieteiktajiem parādiem, kurus arī pats parādnieks nav norādījis.

ĪSUMĀ:

  

- Maksātnespējīgajai fiziskajai personai ir pienākums maksātnespējas pieteikumā norādīt visus savus kreditorus, bet kreditoram pašam ir jāseko līdzi ierakstiem maksātnespējas reģistrā un jāpiesaka kreditoru prasījumi.

  

- Līdz šim tiesu praksē konsekventi tika atzīts, ka parādnieks tiek atbrīvots arī no tiem parādiem, kurus kreditori nav pieteikuši maksātnespējas procesā.

   

- Augstākā tiesa 2022.gada beigās savu viedokli mainīja - atzina, ka maksātnespējīgā fiziskā persona nevar tikt atbrīvota no tiem nepieteiktajiem parādiem, kurus tā nav norādījusi maksātnespējas procesā.

   

- Augstākās tiesas spriedums rada riskus tām personām, kurām norit vai jau ir pabeigts maksātnespējas process.

   

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir radušās problēmas maksātnespējas procesā vai no jums nepamatoti prasa parāda samaksu, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.  

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādniekam ir pienākums maksātnespējas pieteikumā norādīt visus savus kreditorus, bet kreditoriem pašiem ir jāseko līdzi ierakstiem maksātnespējas reģistrā un jāpiesaka kreditoru prasījumi

Parādniekam ir pienākums maksātnespējas pieteikumā norādīt visus savus kreditorus, tomēr likumā nav noteiktas nekādas sekas tam, ja parādnieks šo pienākumu norādīt kreditorus neizpilda.

 

Maksātnespējas likumā ir noteikts, ka jebkura persona var atrast informāciju par uzsāktajiem maksātnespējas procesiem maksātnespējas reģistrā. Nevienam kreditoram netiek sūtīta informācija par maksātnespējas procesa uzsākšanu, tāpēc kreditoriem pašiem ir jāseko līdzi (regulāri jāpārbauda maksātnespējas reģistrā publicētā informācija), vai viņu parādniekiem nav uzsākts maksātnespējas process. ​Arī parādniekam nav  pienākums informēt savus kreditorus par maksātnespējas procesa uzsākšanu.

Kreditoram pašam pēc savas iniciatīvas likumā noteiktajā ir arī jāpiesakās maksātnespējas procesā (ir jāiesniedz kreditora prasījums administratoram), bet, ja kreditors to neizdara, viņš zaudē savas tiesības prasīt no parādnieka parāda samaksu. Tas nozīmē, ka gan tie kreditori, kuri iesniedz kreditora prasījumu, gan tie, kuri neiesniedz, maksātnespējas procesa rezultātā zaudē savas prasījuma tiesības pret parādnieku.

 

Līdz šim tiesu praksē konsekventi tika atzīts, ka parādnieks tiek atbrīvots no tiem parādiem, kurus kreditori nav pieteikuši maksātnespējas procesā

Maksātnespējas likumā ir noteikts, ka kreditoram likumā noteiktajā termiņā ir jāiesniedz savs kreditora prasījums administratoram, bet, ja kreditors to neizdara, viņš savas tiesības prasīt parāda samaksu zaudē. Likumā nav noteikts pienākums parādniekam informēt savus kreditorus par maksātnespējas procesu.

Arī Augstākā tiesa šos likuma noteikumus līdz šim ir piemērojusi tiešā tā, kā likumā ir rakstīts, tai skaitā ir atzinusi, ka kreditors pats ir vainīgs, ja nav savlaicīgi pamanījis ierakstus maksātnespējas reģistrā, kas visiem ir publiski pieejams, un tāpēc ir nokavējis sava kreditora prasījuma iesniegšanas termiņu.

“.. likumdevējs ir noteicis, ka šāda publiskošana ir pietiekama, lai atzītu, ka attiecīgā informācija ir paziņota adresātam, tādejādi visiem kreditoriem ir nodrošināta iespēja sekot sava parādnieka tiesiskā statusa izmaiņām, pārliecinoties par to maksātnespējas reģistrā.” (LR Augstākās tiesas 2016.gada 31.marta spriedums lietā Nr. C15244511 SKC-3/2016).

  

Augstākā tiesa 2022.gada beigās savu viedokli mainīja – atzina, ka maksātnespējīgā fiziskā persona nevar tikt atbrīvota no tiem nepieteiktajiem parādiem, kurus tā nav norādījusi maksātnespējas procesā

2022.gada 3.oktobra spriedumā lietā Nr. C29437815, SKC-101/2022 Augstākā tiesa, atsaucoties uz labas ticības principu, ir nonākusi pie pavisam citādāka secinājuma - ka kreditors nezaudē tiesības prasīt parāda samaksu, ja kreditors par šo parādu nav iesniedzis kreditora prasījumu un ja parādnieks šo parādu apzināti nav norādījis fiziskās personas maksātnespējas procesā.

Tomēr tiesa nav devusi skaidru atbildi, kas parādniekam ir jādara attiecībā uz tiem parādiem, par kuriem maksātnespējas procesā kreditori nav iesnieguši savus kreditoru prasījumus. Tiesa nav pateikusi, vai pietiek ar to, ka parādnieks visus savus kreditorus norāda maksātnespējas procesa uzsākšanas brīdī (maksātnespējas pieteikumā), norāda visus savus kreditorus administratoram, vai arī papildus tam ir nepieciešams nepieteiktos parādus iekļaut saistību dzēšanas plānā, vai informēt par uzsākto maksātnespējas procesu tos kreditorus, kas nav pieteikušies.

  

  

Augstākās tiesas spriedums lielākos riskus rada tām personām, kurām norit vai jau ir pabeigts maksātnespējas process

Tie parādnieki, kuri tikai uzsāk maksātnespējas procesu vai kuriem process ir tikko uzsākts, vēl var kaut ko izdarīt, lai tiesai nebūtu pamats atzīt, ka viņi apzināti nav norādījuši kādu savu kreditoru, piemēram, var rakstiski aicināt kreditorus iesniegt kreditoru prasījumus.

Tomēr tām personām, kam norit saistību dzēšanas procedūra vai process jau ir pabeigts, šādas iespējas vairs nav, tāpēc ir ļoti iespējams, ka daudziem parādniekiem, neskatoties uz pabeigto maksātnespējas procesu, būs jāmaksā tie parādi, kuri nebija pieteikti maksātnespējas procesā vai arī jāuzsāk maksātnespējas process atkārtoti, lai dzēstu iepriekšējā procesā nepieteiktos parādus.

   

   

Ko darīt?

Gadījumā, ja pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas kāds no kreditoriem prasa samaksāt veco parādu vai iesniedz prasību tiesā par parāda piedziņu, parādniekam pašam ir jāaizstāv savas tiesības, t.i., ir jāraksta tiesai paskaidrojumi un jāiesniedz attiecīgi pierādījumi. Ja esat nonācis šādā situācijā, zvaniet vai rakstiet, jo bez maksātnespējas jautājumos pieredzējuša jurista palīdzības šādos gadījumos nevar iztikt.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja no jums nepamatoti piedzen parādu vai jums maksātnespējas procesā ir radušās problēmas, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page