top of page
dokumentu sagatavošana.jpg

Kas parādniekam ir jādara maksātnespējas procesa laikā?

Maksātnespējas process ir juridisks process, kura laikā parādniekam ir jāizdara noteiktas darbības. Likumā noteikto darbību neizpildīšana vai nepienācīga izpildīšana var novest pie maksātnespējas procesā sliktākā rezultāta – procesa izbeigšanas (arī pirmstermiņa), nedzēšot saistības.

Šeit jūs uzzināsiet par galvenajām darbībām un pienākumiem maksātnespējas procesā, kas bez izņēmuma katrai maksātnespējīgai fiziskajai personai ir jāveic savā maksātnespējas procesā.

ĪSUMĀ:

  

1. Parādniekam ir jāsaņem visi viņam pa pastu un uz elektronisko pastu sūtītie dokumenti.

  

2. Parādniekam ir jāsniedz administratoram informācija (jāatbild uz administratora vēstuli).

   

3. Parādniekam ir jāsagatavo saistību dzēšanas plāns.

   

4. Parādniekam ir jāsagatavo un jāiesniedz tiesā pieteikums par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu.

   

5. Parādniekam ir jāsamaksā administratora izdevumi (maksātnespējas procesa izmaksas).

   

6. Parādniekam ir jānosūta kreditoriem un Uzņēmumu reģistram tiesas apstiprinātais saistību dzēšanas plāns.

  

7. Parādniekam maksātnespējas procesa laikā ir jāgūst ienākumi atbilstoši savām iespējām.

   

8. Parādniekam saistību dzēšanas procedūras laikā ir jāmaksā kreditoriem trešo daļu no saviem ienākumiem.

   

9. Pēc saistību dzēšanas procedūras beigām parādniekam ir jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Ja jums ir nepieciešama jurista palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

1. Parādniekam ir jāsaņem visi viņam pa pastu vai uz elektronisko pastu sūtītie dokumenti

Šāds pienākums likumā nav noteikts, bet tas ir galvenais noteikums, ko ir jāievēro, lai maksātnespējas process noritētu veiksmīgi.

Ja parādnieks nesaņem administratora vai tiesas sūtītos dokumentus, un tāpēc attiecīgi uz šiem dokumentiem nereaģē vai savlaicīgi nereaģē, piemēram, nesniedz administratoram viņa pieprasīto informāciju vai nereaģē uz tiesas vai administratora atgādinājumu iesniegt saistību dzēšanas plānu, tiesa var izbeigt maksātnespējas procesu pirms termiņa, nedzēšot saistības (sk. Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst saistības (parādus)?)

2. Parādniekam ir jāsniedz administratoram informācija (jāatbild uz administratora vēstuli)

Uzreiz pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas administrators nosūta parādniekam vēstuli, kurā viņš prasa parādniekam 10 dienu laikā:

  • sniegt informāciju par parādnieka mantu un naudas līdzekļiem,

  • sniegt informāciju par parādnieka darījumiem pēdējo trīs gadu laikā,

  • iesniegt administratoram dokumentus.

Administratora pieprasījums reizēm var šķist neizpildāms vai kā drauds, jo administrators parasti prasa daudz informāciju un dokumentus, kas var arī nebūt parādnieka rīcībā, kā arī norāda uz sekām, ja parādnieks neizpilda administratora pieprasījumu -  maksātnespējas procesa izbeigšanu vai pat kriminālatbildību.

Tomēr administratora vēstule nav jāuztver kā norāde uz iespējamām problēmām vai kā administratora naidīgumu izpausme. Tā ir standarta vēstule, uz kuru ir jāatbild rakstiski un pēc iespējas pilnīgāk un izsmeļošāk, norādot arī to, kāda administratora pieprasītā informācija vai dokumenti nav parādnieka rīcībā un kāpēc (sk. arī Ko dara administrators?). 

 

3. Parādniekam ir jāsagatavo saistību dzēšanas plāns

Pēc parādnieka mantas pārdošanas, bet, ja parādnieka manta netiek pārdota, aptuveni pēc diviem mēnešiem pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas (tiesas sprieduma pasludināšanas) administrators pabeidz maksātnespējas procesa pirmo daļu – bankrota procedūru, un parādniekam līdz šim laikam ir jāsagatavo saistību dzēšanas plāns un jānosūta tas administratoram

Saistību dzēšanas plānu kopā ar citiem dokumentiem par bankrota procedūras pabeigšanu administrators nosūta visiem kreditoriem.

Saistību dzēšanas plāns ir juridisks dokuments, kuru apstiprina tiesa, tāpēc parasti plānu par papildus samaksu gatavo vai nu administrators (ja parādnieks par to vienojas ar administratoru) vai kāds cits jurists.

 

4. Parādniekam ir jāsagatavo un jāiesniedz tiesā pieteikums par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu

Parādniekam pašam ir jānosūta tiesai saistību dzēšanas plāns kopā ar pieteikumu (lūgumu apstiprināt plānu). Nepietiek, ja to izdara tikai administrators.

Pieteikumu par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu parādniekam ir jāsūta tajā pašā laikā, kad administrators iesniedz tiesai savu pieteikumu par bankrota procedūras pabeigšanu un saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu (sk. arī Ko dara administrators?).

 

5. Parādniekam ir jāsamaksā administratora izdevumi (maksātnespējas procesa izmaksas)

Parādniekam ir jāsamaksā administratoram visi izdevumi, kas viņam ir radušies saistībā ar maksātnespējas procesu (maksātnespējas procesa izmaksas).

Parasti administrators prasa šīs izmaksas segt pēc bankrota procedūras pabeigšanas, taču atsevišķos gadījumos, it īpaši tad, ja ir pārdodama manta (sk. Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?), administrators var paprasīt segt izmaksas arī pirms bankrota procedūras pabeigšanas (sk. Cik izmaksā maksātnespējas process?).

Parasti gadījumos, kad parādniekam nav bijusi pārdodama manta, un visa sarakste ar parādnieku ir notikusi elektroniskā formā, administratoram nav maksātnespējas procesa izmaksas.

 

6. Parādniekam ir jānosūta kreditoriem un Uzņēmumu reģistram tiesas apstiprinātais saistību dzēšanas plāns

Pēc tam, kad tiesa ir apstiprinājusi saistību dzēšanas plānu (tiesa par to ir pieņēmusi lēmumu), šo plānu parādniekam pašam ir jānosūta visiem kreditoriem un Uzņēmumu reģistram.

Kreditoru adreses un elektroniskā pasta adreses, uz kurieni sūtīt plānu, ir atrodamas kreditoru reģistrā, kuru administrators sagatavo bankrota procedūras laikā un nosūta arī parādniekam.

 

7. Parādniekam maksātnespējas procesa laikā ir jāgūst ienākumi atbilstoši savām iespējām

Maksātnespējas procesa laikā parādniekam ir pienākums gūt ienākumus atbilstoši savām iespējām.

Tas nozīmē, ka parādnieks drīkst nestrādāt tikai tad, ja tam ir pamatots iemesls, piemēram, parādniekam ir mazs bērns, parādnieks nevar strādāt veselības stāvokļa dēļ vai nevar atrast darbu (sk. Vai parādniekam ir jāstrādā maksātnespējas procesa laikā?).

 

8. Parādniekam saistību dzēšanas procedūras laikā ir jāmaksā kreditoriem trešo daļu no saviem ienākumiem

Saistību dzēšanas procedūras laikā (1 līdz 3 gadus) parādniekam ir pienākums maksāt kreditoriem vienu trešo daļu no saviem ienākumiem pēc nodokļu samaksas, bet:

  • ne mazāk kā paredzēts saistību dzēšanas plānā,

  • ne mazāk kā vienu trešo daļu no minimālās mēneša bruto (pirms nodokļu samakas) darba algas (šobrīd 206,67 eiro).

 

9. Pēc saistību dzēšanas procedūras beigām parādniekam ir jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu

Parādi netiek dzēsti automātiski. Par parādu dzēšanu lemj tiesa maksātnespējas procesa beigās, pamatojoties uz parādnieka pieteikumu tiesai par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu un pamatojoties uz tam pievienotajiem pierādījumiem par saistību dzēšanas plāna izpildi.

Ko darīt?

Šeit ir īsumā aprakstītas tikai galvenās darbības, kas parādniekam ir jāveic visos maksātnespējas procesos. Tomēr, lai maksātnespējas process noritētu veiksmgi, parādniekam ir jāievēro arī daudzi citi noteikumi, arī tādi, kas nav rakstīti likumos. Arī administratora un tiesas pienākums nav dot padomus parādniekam vai uzraudzīt, lai viņš rīkotos pareizi. Tāpēc, ja vēlaties, lai jūsu maksātnespējas procesā nerastos problēmas, uzticiet sava maksātnespējas procesa norisi mums.   

 

Jurista palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja vēlaties, lai jūsu maksātnespējas process noritētu veiksmīgi, zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page