top of page
Ko tiesu izpildītāji dara nelikumīgi Bilde.jpg

Ko tiesu izpildītāji dara nelikumīgi?

Priekšstatam, ka tiesu izpildītāji var darīt ko vien vēlas un neievērot likumu, ir pamatojums. Lielākā daļa tiesu izpildītāju tik tiešām rīkojas nelikumīgi, un parādniekiem ir ļoti grūti pret to cīnīties.  

Šeit jūs varat izlasīt par tām darbībām, ko tiesu izpildītāji visbiežāk dara nelikumīgi un ar ko saskaras gandrīz ikviens parādnieks.

 

ĪSUMĀ:

 

- Tiesu izpildītāji rīkojas nelikumīgi tāpēc, ka tiesu izpildītājiem viņu nelikumīgā rīcība nerada negatīvas sekas un bieži viņu rīcību pārsūdzēšana nav lietderīga.

  

- Tiesu izpildītāji melo un noklusē parādniekam svarīgu informāciju.

  

- Tiesu izpildītāji piedzen no parādnieka ienākumiem vairāk nekā atļauj likums.

 

- Tiesu izpildītāji noņem no bankas kontiem vairāk naudu nekā atļauj likums un nenosaka kontā pietiekoši augstu limitu.

  

- Tiesu izpildītāji aizliedz parādniekam izmantot bankas pakalpojumus.

   

- Tiesu izpildītāji neļauj parādniekiem veikt automašīnu tehnisko apskati.

   

- Tiesu izpildītāji nepieklājīgi un pazemojoši izturas pret parādniekiem.

  

- Ne visi tiesu izpildītāji un ne vienmēr rīkojas nelikumīgi.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Tiesu izpildītājs rīkojas nelikumīgi, neievēro jūsu tiesības vai neņem vērā jūsu lūgumus? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Tiesu izpildītāji rīkojas nelikumīgi tāpēc, ka tiesu izpildītājiem viņu nelikumīgā rīcība nerada negatīvas sekas un bieži viņu rīcības pārsūdzēšana nav lietderīga

Par tiesu izpildītāju rīcību var sūdzēties, tomēr tas prasa daudz naudas un bieži parādniekam lielo izmaksu dēļ to nav lietderīgi darīt. Savukārt tiesu izpildītājiem fakts, ka viņu rīcība ir atzīta par nelikumīgu, nerada nekādas īpaši negatīvas sekas. Tiesu izpildītāji to apzinās un tāpēc droši rīkojas nelikumīgi.  

Piemēram, ja tiesu izpildītājs ir no konta noņēmis 300 eiro vairāk nekā atļauj likums un atsakās parādniekam šo summu atmaksāt, parādniekam, lai atgūtu šos 300 eiro, ir jāsamaksā par sūdzību tiesai valsts nodeva 70 eiro, kā arī samaksa juristam par pieteikuma sagatavošanu. Prasīt tiesai atzīt šādu tiesu izpildītāja rīcību par nelikumīgu ir lietderīgi tikai gadījumā, ja parādnieks neplāno parādu maksāt, t.i., plāno to dzēst maksātnespējas procesā.

Tomēr tas nenozīmē, ka nav vērts neko darīt. Lielākā daļa tiesu izpildītāju rīkojas nelikumīgi un mutiskās sarunās melo parādniekiem, ka viss ir izdarīts pareizi, tomēr neskatoties uz to, tiesu izpildītāji bieži vien nelikumības novērš, ja parādnieks tās pašas pretenzijas tiesu izpildītājam izsaka rakstiski. Un, ja tiesu izpildītājs tiešām ir rupji pārkāpis likuma noteikumus, arī ar sūdzību tiesā ir iespējams panākt, ka tiesu izpildītājs rīkojas likumīgi.

 

Tiesu izpildītāji melo un noklusē parādniekam svarīgu informāciju

Tiesu izpildītāji savās amata darbībās ir pielīdzināti valsts amatpersonām, un valsts amatpersonas nedrīkst melot. Arī Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodekss aizliedz tiesu izpildītājiem melot un noklusēt parādniekam svarīgu un labvēlīgu informāciju, bet Tiesu izpildītāju likumā ir noteikts, ka tiesu izpildītāja pienākums ir izskaidrot parādniekam viņa tiesības un pienākumus.

Diemžēl praksē notiek pavisam savādāk. Tiesu izpildītāji rakstiski parādniekiem neko neizskaidro, lai gan to būtu ļoti vienkārši izdarīt. Tiesu izpildītāju vēstules parādniekiem un darba devējiem ir pavisam īsas, uzrakstītas tā, ka tās var saprast tikai jurists, vai ir vienkārši likumu pantu citāti. Mutiskās sarunās ir vēl sliktāk -  tiesu izpildītāji un viņu darbinieki ne tikai noklusē parādniekiem svarīgu informāciju un nepasaka, kā viņiem ir jārīkojas, lai realizētu savas tiesības, bet pat atklāti melo.

Piemēram, parasti tiesu izpildītājs, kurš ir noņēmis no parādnieka konta visu naudu vai vairāk, nekā atļauj likums, telefona sarunā paskaidro parādniekam vienīgi to, ka viņš ir rīkojies likumīgi. Neskatoties uz to, ka tiesu izpildītājs varbūt ir rīkojies likumīgi (tādēļ, ka viņam nebija nepieciešamā informācija), ļoti bieži no konta noņemtā nauda tiesu izpildītājam pilnībā vai daļēji ir jāatmaksā parādniekam. Saskaņā ar likuma prasībām tiesu izpildītājam vai viņa darbiniekam būtu telefona sarunā jāizskaidro, ka parādniekam ir tiesības saņemt naudu atpakaļ, un jāizstāsta, kas ir jādara, lai šo naudu saņemtu  - jāuzraksta iesniegums, kuram jāpievieno attiecīgi pierādījumi (sk. Ko darīt, ja tiesu izpildītājs ir noņēmis no konta par daudz naudu?). Diemžēl tiesu izpildītāji un viņu darbinieki nekad šādus skaidrojumus nesniedz.

 

Tiesu izpildītāji piedzen no parādnieka ienākumiem vairāk nekā atļauj likums

Likumā ir stingri noteikts, cik lielu summu no parādnieka ienākumiem tiesu izpildītājs drīkst ieturēt – 30% vai 50% (bet vienmēr saglabājot naudu minimālās mēneša darba algas apmērā vai naudu puses apmērā no minimālās mēneša darba algas), bet uzturlīdzekļu parādu piedziņas lietās – visus ienākumus, saglabājot parādniekam tikai pusi no minimālās mēneša darba algas.

Tomēr tiesu izpildītāji neievēro šos noteikumus. Tiesu izpildītāji vienlaicīgi dod rīkojumu gan darba devējam vai citam ienākumu izmaksātājam (ieturēt likumā paredzēto summu), gan bankai  (ieturēt no konta visu pārējo naudu, kas pārsniedz minimālo darba algu vai pusi no minimālās darba algas). Un tiesu izpildītāji ne tikai neizskaidro parādniekam, ka viņam ir tiesības prasīt noteikt kontā lielāku limitu un prasīt atmaksāt naudu, bet ļoti bieži melo, ka šāda rīcība ir atbilstoša likumam.

Piemēram, ja parādnieks nopelna 1500 eiro pēc nodokļu samaksas, darba devējs saskaņā ar tiesu izpildītāja rīkojumu pārskaita tiesu izpildītājam 30 % no darba algas (450 eiro), bet pārējo naudu ieskaita darbinieka bankas kontā. Taču tiesu izpildītājs arī bankai ir devis rīkojumu pārskaitīt tiesu izpildītājam visu naudu, kas pārsniedz minimālo darba algu, tāpēc arī banka pārskaita tiesu izpildītājam naudu (430 eiro), kā rezultātā parādniekam paliek tikai 620 eiro, un faktiski no algas tiek ieturēti nevis 30%, bet gan gandrīz 60%.

Reizēm vienā kalendārajā mēnesī parādnieka kontā ieskaita ienākumus par vairākiem mēnešiem, piemēram, parādnieks saņem vienā mēnesī ienākumus par diviem mēnešiem vai saņem gan algu, gan atvaļinājuma naudu, bet nākamajā mēnesī nesaņem ienākumus vispār.  Arī šādos gadījumos tiesu izpildītāji parasti ignorē gan parādnieka lūgumus noteikt lielāku limitu kontā, gan lūgumus atmaksāt no konta par daudz novilkto naudu (sk. Ko darīt, ja tiesu izpildītājs ir noņēmis no konta par daudz naudu?).

 

Tiesu izpildītāji noņem no bankas kontiem vairāk naudu nekā atļauj likums un nenosaka kontā pietiekoši augstu limitu

Tiesu izpildītāja tiesības noņemt no konta naudu ir ierobežotas – tiesu izpildītājam ir jāatstāj kontā katru mēnesi naudu minimālās darba algas apmērā (atsevišķos gadījumos pusi no minimālās darba algas). Bet, ja parādnieks saņem lielu darba algu vai papildus algai arī citu naudu, uz ko nevar vērst piedziņu, piemēram, uzturlīdzekļus, komandējuma naudu vai pabalstu, viņam ir tiesības paturēt vairāk. Šādos gadījumos tiesu izpildītāja pienākums ir noteikt bankas kontam tādu limitu, lai parādnieks varētu saņemt visu sev pienākošos naudu, kā arī pēc parādnieka lūguma atgriezt viņam nelikumīgi no konta noņemto naudu.

Piemēram, ja parādnieks saņem darba algu 600 eiro apmērā, un katru mēnesi dodas komandējumos, tāpēc katru mēnesi papildus saņem kontā arī 600 eiro komandējuma naudu, tiesu izpildītāja pienākums ir noteikt kontā 1220 eiro limitu, un viņš no parādnieka nedrīkst piedzīt naudu parāda segšanai.

Diemžēl praksē tiesu izpildītāji šos noteikumus neievēro, bieži arī tad, ja parādnieks tiesu izpildītājam uzraksta pamatotu iesniegumu un nosūta visus nepieciešamos dokumentus.

 

Tiesu izpildītāji aizliedz parādniekam izmantot bankas pakalpojumus

Likums neparedz parādniekam aizliegumu lietot bankas pakalpojumus, un, lai piedzītu parādu, nav nemaz arī nepieciešams ierobežot parādniekam iespējas izmantot bankas pakalpojumus. Diemžēl tiesu izpildītāji izmanto savas tiesības dot bankām rīkojumus neatbilstoši likumu noteikumiem, proti, dod bankām tādus rīkojumus, kuru rezultātā parādnieks nevar lietot norēķinu karti, izmantot internetbanku u.tml.

Ja parādnieks iebilst pret šādu tiesu izpildītāja rīcību, parasti tiesu izpildītājs vaino banku un neko nedara, lai šo situāciju novērstu, bet banka savukārt noveļ vainu uz tiesu izpildītāju.

 

Tiesu izpildītāji neļauj parādniekiem veikt automašīnu tehnisko apskati

Tiesu izpildītāji parasti parādnieka automašīnas, kurām nav liela vērtība, nevis pārdod, bet aizliedz tām iziet tehnisko apskati. Apmaiņā pret atļauju iziet tehnisko apskati tiesu izpildītāji prasa samaksāt noteiktu naudas summu, arī tajos gadījumos, ja no parādnieka ienākumiem to nelielā apmēra dēļ ieturējumus nedrīkst veikt.

Šādi naudas izspiešanas paņēmieni nav likumīgi, jo tiesu izpildītājam nav tiesības pārkāpt likumu – prasīt parādniekam maksāt vairāk nekā paredz likums.

 

Tiesu izpildītāji prasa parādniekam maksāt arī tad, ja parādniekam saskaņā ar likuma noteikumiem nav jāmaksā

Tiesas lēmumu vai spriedumu ir jāpilda, tomēr to ir jādara saskaņā ar likuma noteikumiem. Bet saskaņā ar likumu tiem parādniekiem, kuriem ir mazi ienākumi, nav jāpilda tiesas lēmums vai spriedums par naudas samaksu. Tajā pašā laikā parādniekam nav aizliegts labprātīgi veikt maksājumus arī tad, ja saskaņā ar likuma noteikumiem viņam nebūtu nekas jāmaksā. Tomēr tiesu izpildītājs nedrīkst PIEPRASĪT parādniekam veikt šādus labprātīgus maksājumus, ja parādnieka ienākumi ir tik mazi, ka saskaņā ar likuma noteikumiem no tiem nedrīkst veikt ieturējumus.

Diemžēl daudzi tiesu izpildītāji šo noteikumu pārkāpj un, neskatoties uz parādnieka mazajiem ienākumiem, pieprasa maksāt katru mēnesi noteiktu naudas summu, piedraudot ar nelikumīgām darbībām - nobloķēt bankas kontu vai noņemt no konta visu naudu. Reizēm tiesu izpildītāji pat rakstiski izsaka šādus pieprasījumus, turklāt tādā veidā, kas parādniekam liek saprast, ka viņa pienākums (nevis tikai tiesības) ir veikt šādus labprātīgus ikmēneša maksājumus.

Piemēram, ja parādnieks saņem pēc nodokļu samaksas mazāk kā 620 eiro mēnesī, un tiesu izpildītājs nepiedzen kredīta parādu, tiesu izpildītājam nav tiesības prasīt parādniekam veikt labprātīgus maksājumus, pat ne 10 eiro mēnesī.

 

Tiesu izpildītāji nepieklājīgi un pazemojoši izturas pret parādniekiem

Ne visi, bet liela daļa tiesu izpildītāji un viņu darbinieki izturas pret parādniekiem rupji, nepieklājīgi, pazemojoši, neiecietīgi un augstprātīgi, tāpēc parādniekiem bieži saskare ar tiesu izpildītājiem izvēršas par lielu pazemojumu un pacietības pārbaudi.

 

Piemēram, tiesu izpildītāji neatbild parādniekam pēc būtības uz jautājumiem, vaino un kaunina parādnieku, izsaka parādniekam nepamatotas pretenzijas, atsakās sniegt jebkādus paskaidrojumus, nepaskaidro parādniekam, kāpēc tiesu izpildītāja rīcība, par ko parādnieks ir neapmierināts, ir likumīga, izsmejoši un pazemojoši izsakās par parādnieka spējām, uzskatiem vai rakstīto, norāda vai dod netiešus mājienus, ka parādnieks nav īpaši gudrs un saprātīgs, izsaka aizvainojošas piezīmes par parādnieka rakstura īpašībām vai uzvedību, piemēram, norāda, ka parādnieks nav spējīgs uztvert tiesu izpildītāja teikto, aizrāda parādniekam, ka viņš ir nepieklājīgs, lai gan pats tiesu izpildītājs vai viņa darbinieks pats ar savu nepieklājību ir izraisījis šādu pretreakciju, pārmet parādniekam, ka viņš ir ieradies iepriekš nepieteicies, lai gan nekur nav teikts, ka ierašanās būtu iepriekš jāpiesaka, norāda, ka parādnieks traucē darbu u.tml.

Pats par sevi saprotams, ka tiesu izpildītāji kā valsts amatpersonas un tiesu sistēmai piederīgas personas tā nedrīkst darīt. Arī parādnieka paša nepieņemamā uzvedība vai dusmas uz tiesu izpildītāju nevar būt attaisnojums tiesu izpildītājam vai viņa darbiniekiem izturēties nepieklājīgi pret parādnieku.

 

Tiesu izpildītāji neatbild uz parādnieka iesniegumiem pēc būtības un ilgi neatbild uz iesniegumiem

Saskaņā ar Iesniegumu likumu tiesu izpildītājiem ir jāatbild uz parādnieka iesniegumiem un jautājumiem saprātīgā termiņā un pēc būtības, t.i., īpaši nekavējoties ir jāatbild uz visiem jautājumiem un jāsniedz pilnīgas un skaidras atbildes. Arī saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma un tiesu izpildītāju ētikas kodeksa noteikumiem tiesu izpildītājiem ir jāizskaidro parādniekam viņa tiesības un jādara to vienkāršā un saprotamā valodā.

Diemžēl reti kura tiesu izpildītāja atbildes vēstule ir uzskatāma par likumam atbilstošu atbildi. Tiesu izpildītāji neatbild uz jautājumiem, uz kuriem nevēlas atbildēt, neizskaidro, kāpēc viņi piemēro vienu likuma noteikumu, bet citus likuma noteikumus ignorē, neizskaidro, kāpēc parādnieka viedoklis nav pareizs, sniedz tādus skaidrojumus, kurus parādnieks nemaz nav prasījis, lieto sarežģītus juridiskus terminus vai vienkārši citē likuma noteikumus, nesniedzot to skaidrojumu, novilcina atbildes sniegšanu uz vienkāršiem jautājumiem līdz pat mēnesim u.tml.

 

Ne visi tiesu izpildītāji un ne vienmēr rīkojas nelikumīgi

Tomēr jāatceras, ka tiesu izpildītāji ne vienmēr rīkojas nelikumīgi, un ne visi tiesu izpildītāji pārkāpj likuma noteikumus. Bieži vien tiesu izpildītāji izdara kaut ko nepareizi tikai tāpēc, ka viņiem nav visa nepieciešamā informācija (kas gan nenozīmē, ka nepareizās rīcības sekas tiesu izpildītājam nav jānovērš pēc attiecīgās informācijas saņemšanas).

Piemēram, tiesu izpildītāji parasti, uzsākot izpildu lietvedību, noskaidro parādnieka bankas kontus un vienai bankai dod rīkojumu atstāt kontā naudu minimālās mēneša darba algas apmērā, bet visām pārējām bankām dod rīkojumu pārskaitīt tiesu izpildītājam visu parādnieka kontā esošo naudu. Tiesu izpildītājs nezina, kurā bankā parādnieks saņem darba algu vai citus ienākumus, un nezina, cik lieli ir parādnieka ienākumi un vai kontā esošā nauda ir tikai darba algas vai citu ienākumu atlikums, tāpēc bieži gadās tā, ka bez jebkāda iepriekšēja brīdinājuma parādniekam tiek no konta noņemta visa viņa nauda un parādnieks paliek pavisam bez iztikas līdzekļiem. Šādos gadījumos parādniekam nekavējoties rakstiski ir jāprasa atmaksāt naudu un jāuzraksta tiesu izpildītājam, kuru kontu viņš izmantos un kāds šajā kontā ir nosakāms limits (Sk. Ko darīt, ja tiesu izpildītājs ir noņēmis no konta par daudz naudu.) Vienīgais, ko tiesu izpildītājs šajā gadījumā izdara nelikumīgi, ir tas, ka viņš parādniekam telefona sarunā neizskaidro, kas ir jādara, lai saņemtu atpakaļ naudu un tiesu izpildītājs varētu noteiktu kontā augstāku limitu.

 

Ko darīt?

Lai tiesu izpildītājam nebūtu iespējas rīkoties nelikumīgi un viņa darbības nesagādātu daudz problēmas un neērtības, parādnieks var izdarīt ļoti daudz tādas darbības, kas neprasa daudz laika un pūles, piemēram, izmantot tikai ārvalstu bankas kontus, neglabāt naudu Latvijas banku kontos, regulāri pārbaudīt un sekot līdzi tam, vai tiesu izpildītājs no konta nav noņēmis par daudz naudu, rakstiski (nevis pa telefonu) prasīt tiesu izpildītājam atmaksāt naudu, novērst citus likuma pārkāpumus vai sniegt skaidrojumus.

Tomēr vislabāko rezultātu vienmēr var sasniegt, ja parādu piedziņas jautājumos palīdz jurists, tāpēc rakstiet vai zvaniet, ja tiesu izpildītājs rīkojas nelikumīgi un jums ir nepieciešama jurista palīdzība.

Ja parādu summa ir lielāka par 5000 eiro, vai jūsu ienākumi ir ļoti mazi, vienmēr ir vērts apsvērt, vai maksātnespējas process vai atbrīvošanās no parādsaistībām nav izdevīgākais risinājums.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Tiesu izpildītājs rīkojas nelikumīgi, neievēro jūsu tiesības vai neņem vērā jūsu lūgumus? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

bottom of page