top of page
Tiesu izpildītājs piedzen parādu no laulāta.jpg

Vai tiesu izpildītājs var piedzīt parādu no vīra vai sievas?

Parādnieki, kas ir laulībā, bieži uztraucas par to, vai parādu nevarēs piedzīt arī no otra laulātā. Un šie uztraukumi ir pamatoti, jo tiesu izpildītāji tik tiešām atsevišķos gadījumos var vērst piedziņu arī uz otra laulātā mantu. Ja vēlaties par to uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

Šeit jūs uzzināsiet:

- ka tiesu izpildītājs nevar vērst piedziņu uz vīra vai sievas ienākumiem un darba algu,

  

- ka tiesu izpildītājs drīkst vērst piedziņu uz to vīra vai sievas mantu, kas ir uzskatāma par laulāto kopīgo mantu,

  

- kāpēc tiesu izpildītāji vērš piedziņu uz mantu, kas reģistrēta uz vīra vai sievas vārda,

  

- ko darīt, ja tiesu izpildītājs vērš piedziņu uz otra laulātā mantu,

   

- kā pasargāt vīra vai sievas mantu no parādu piedziņas.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Tiesu izpildītājs gatavojas pārdot īpašumu un jūs nezināt, ko darīt? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Tiesu izpildītājs nevar vērst piedziņu uz vīra vai sievas ienākumiem un darba algu

Nevienā likumā nav noteikts, ka laulātais atbild par otra laulātā parādiem, vai ka no viena laulātā var piedzīt naudu, lai apmaksātu otra laulātā parādus, tāpēc ne kreditoriem, ne tiesu izpildītājiem nav tiesības piedzīt naudu parāda samaksai no parādnieka laulātā.

Izņēmums ir gadījumi, kad parādnieka laulātais pats, parakstot kādu dokumentu, ir uzņēmies atbildēt par otra laulātā parādiem. Šāda uzņemšanās atbildēt par vīra vai sievas parādiem parasti tiek noformēta:

parakstot galvojuma līgumu, ar kuru viens laulātais galvo par otra laulātā saistībām,

abiem laulātajiem parakstot kredīta (aizdevuma) līgumu kā līdzaizņēmējiem,

vienam laulātajam ieķīlājot savu nekustamo īpašumu otra laulātā parāda nodrošināšanai.

 

Tomēr šajos gadījumos tiesu izpildītājs nav tiesīgs lemt par parāda piedziņu no laulātā, tāpēc kreditoram, lai piedzītu naudu, ir jāiesniedz tiesā pieteikums un jāiegūst tiesas spriedums vai lēmums par parāda piedziņu no otra laulātā.

 

Tiesu izpildītājs drīkst vērst piedziņu uz to vīra vai sievas mantu, kas ir uzskatāma par laulāto kopīgo mantu

Ja laulātie nav noslēguši laulības līgumu, uz viņiem attiecas likumu noteikumi par laulāto likumiskajām mantiskajām attiecībām. Un saskaņā ar šiem likuma noteikumiem viena laulātā manta neatbild par otra laulātā saistībām, tomēr noteikt to, kuram no laulātajiem pieder manta un kādās daļās nav nemaz tik vienkārši. 

Viena laulātā manta (atsevišķā manta), uz kuru tiesu izpildītājs nevar vērst piedziņu, lai apmaksātu otra laulātā parādus, ir: 

  • ko laulātais ieguvis pirms laulībām,

  • par kuru laulātie ir vienojušies kā par laulātā atsevišķo mantu un par to ir ieraksts zemesgrāmatā,

  • kas ir paredzēta tikai viena laulātā personīgajai lietošanai,

  • ko laulātais ir ieguvis laulības laikā bez atlīdzības, piemēram, kā mantojumu vai dāvinājumu,

  • ko viens laulātais ir ieguvis laulības laikā bez otra laulātā naudas ieguldījuma vai darbības palīdzības, piemēram, iegādājies par saviem privatizācijas sertifikātiem,

  • kuru viens laulātais ir iegādājies par naudu, ko viņš ir saņēmis, pārdodot citu savu atsevišķo mantu.

Laulāto kopīgā manta parasti (ja nevar pierādīt savādāk) ir manta, ko laulātais ir ieguvis par atlīdzību (nopērkot) laulības laikā. Uz šo mantu tiesu izpildītājs var vērst piedziņu, lai piedzītu viena laulātā parādus. 

 

Kāpēc tiesu izpildītāji vērš piedziņu uz mantu, kas ir reģistrēta uz vīra vai sievas vārda?

Ne vienmēr, ja tiesu izpildītājs vērš piedziņu uz īpašumu vai citu mantu, kas pieder otram laulātajam (reģistrēts uz otra laulātā vārda), tiesu izpildītājs pārkāpj likumu. Tas gan nenozīmē, ka ceļot attiecīgu prasību tiesā, nevar pierādīt, ka uz attiecīgo mantu nevar vērst piedziņu.

 

Tiesu izpildītāji vērš piedziņu uz mantu, kas pieder vīram vai sievai, tāpēc ka:

  • nav nozīme tam, uz kura laulātā vārda manta ir reģistrēta, jo mantas reģistrācija uz viena laulātā vārda nenozīmē, ka manta pieder vienīgi šim laulātajam (nenozīmē, ka manta ir šī laulātā atsevišķā manta).

  • tiesu izpildītājiem nav praktiskas iespējas pārliecināties par mantas statusu (laulāto kopīgā manta vai viena laulātā atsevišķā manta), ja šī informācija nav reģistrēta zemesgrāmatā, attiecīgie dokumenti var būt tikai pašu laulāto rīcībā,

  • tiesu izpildītājiem ir jāievēro likumā noteikto laulāto kopīgās mantas prezumpciju un kopējās mantas vienlīdzīga sadalījuma prezumpciju, kas paredz, ka gadījumos, kad uz vīra vai sievas vārda laulības laikā ir reģistrēta manta, ir jāpieņem (jāprezumē), ka manta ir abu laulāto kopīgā manta un ka tā abiem laulātajiem pieder vienādās daļās – (katram puse), neatkarīgi no tā, uz kura laulātā vārda šī manta ir reģistrēta.

Tomēr atsevišķos gadījumos piedziņas vēršana uz mantu nav likumīga. Tiesu izpildītājam nav tiesības vērst piedziņu uz jebkuru mantu, kas ir reģistrēta uz parādnieka sievas vai vīra vārda, aizbildinoties, ka tā ir laulāto kopīgā manta. Reizēm no ierakstiem zemesgrāmatā vai citā reģistrā ir nepārprotami redzams, ka nekustamais īpašums ir otra laulātā atsevišķā manta (manta ir iegūta pirms laulībām, reģistros ir ieraksts par īpašumu kā otra laulātā atsevišķu mantu vai ieraksts par mantas iegūšanu bezatlīdzības ceļā). Tādā gadījumā tiesu izpildītājs uz šo īpašumu piedziņu nevar vērst. To LR Senāts ir nepārprotami pateicis 2020.gada 29.aprīļa lēmumā lietā Nr. SKC-107/2020:

“Līdz ar to, iztrūkstot ierakstam (piemetinājumam) par laulības laikā iegūto nekustamo īpašumu kā laulātā atsevišķo mantu vai ipso jure atsevišķas mantas statusu, piemēram, īpašuma tiesības zemesgrāmatā ierakstītas uz mantojuma vai dāvinājuma pamata (Civillikuma 91.panta pirmās daļas 3.punkts), ir prezumējams, ka laulāto ārējās attiecībās ar trešajām personām nekustamajam īpašumam ir laulāto kopīgas mantas tiesiskais statuss”.

 

Ko darīt, ja tiesu izpildītājs vērš piedziņu uz otra laulātā mantu?

Ja tiesu izpildītājs vērš piedziņu uz laulātā mantu vai nekustamo īpašumu, nevar paļauties uz tiesu izpildītāja teikto vai rakstīto, jo diemžēl tiesu izpildītāji, lai gan ir tiesu sistēmai piederīgas personas, bieži parādniekiem nestāsta taisnību, sagroza informāciju vai pat atklāti melo. 

Parādnieka laulātajam pašam ir jāpierāda, ka manta ir viņa atsevišķā manta, uz kuru nevar vērst piedziņu (jāapgāž laulāto kopīgās mantas prezumpciju), arī tad, ja manta ir reģistrēta uz viņa vārda.

 

To var izdarīt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu un pierādījumus kreditoram un tiesu izpildītājam, jo daži tiesu izpildītāji rīkojas loģiski, un gadījumos, kad viņiem pierāda, ka uz laulātā mantu tiešām nevar vērst piedziņu, tiesu izpildītāji paši pieņem lēmumu par piedziņas nevēršanu uz laulātā mantu. Tomēr lielākā daļa tiesu izpildītāju tiesu  visdrīzāk parādnieka iesniegtos dokumentus neņems vērā, un tāpēc bez tiesas palīdzības (sūdzības vai prasības tiesā) šo jautājumu nebūs iespējams atrisināt (sk. Kam un kā iesniegt sūdzību par tiesu izpildītāju?).

 

Kā pasargāt vīra vai sievas mantu no parādu piedziņas?

Ja parādu jau piedzen tiesu izpildītājs, laulātā mantu var pasargāt no piedziņas, atkarībā no apstākļiem vai nu rakstot attiecīgas vēstules tiesu izpildītājam vai piedzinējam, vai nu rakstot par tiesu izpildītāju sūdzību, vai arī sniedzot tiesā prasību (sk. Kam un kā iesniegt sūdzību par tiesu izpildītāju?).

 

Arī tad, ja parādu vēl nepiedzen tiesu izpildītājs, bet parādsaistības jau ir radušās,  pasargāt mantu no piedziņas, ir sarežģīti, it īpaši, ja to dara novēloti. Parasti parādnieki to mēģina darīt ar līdzekļiem, kas paši par sevi nav nelikumīgi - šķirot laulību un sadalot laulāto mantu, noslēdzot laulības līgumu, mantu atdāvinot vai noslēdzot fiktīvus mantas pārdošanas līgumus. Tomēr šādā veidā laulātā mantu reti ir iespējams pasargāt, jo likumu noteikumi aizsargā kreditoru tiesības arī pret parādnieku likumīgajām darbībām, ar kurām parādnieki mēģina pasargāt mantu no piedziņas vēršanas uz to – ļauj kreditoriem celt prasības pret laulāto vai bijušo laulāto, dāvanas saņēmēju, prasīt darījuma atzīšanu par spēkā neesošu u. tml. (sk. Parādnieku biežāk pieļautās kļūdas).

 

Ko darīt?

 

Jautājums par mantas piederību laulāto starpā ir sarežģīts, un tikpat sarežģīti ir arī procesuālie noteikumi, kas regulē sūdzību un prasību iesniegšanu un izskatīšanu gadījumos, kad tiesu izpildītājs vērš piedziņu uz laulātā mantu (sk. Kam un kā iesniegt sūdzību par tiesu izpildītāju?), tāpēc, ja jūs vēlaties pasargāt savu mantu, vai vēlaties panākt, lai tiesu izpildītājs nevērš piedziņu uz laulātā mantu, zvaniet vai rakstiet.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

No jums parādu piedzen tiesu izpildītājs un jūs un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu.

bottom of page