top of page
vienošanās ar kreditoru

Maksātnespējas alternatīva - vienošanās (izlīgums) ar kreditoru 

Vienošanās vai izlīgums ar kredīta devēju reizēm ir labāks risinājums par maksātnespēju, it īpaši gadījumos, kad parādniekam nav citi parādi un kreditors ir gatavs atlaist daļu parāda, taču vienošanos un izlīgumu ar kreditoru ir jānoslēdz juridiski pareizi un jānoskaidro, vai par dzēsto (atlaisto parādu) nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

ĪSUMĀ:

  

Kreditora vienpusēji solījumi dzēst visu parādu vai to samazināt pašam kreditoram nav juridiski saistoši.

  

- Pilnībā vai daļēji atteikties no prasījuma kreditors var, tikai noslēdzot noteikta veida līgumu ar parādnieku.

  

- Ja parāds piedzīts ar tiesas spriedumu vai lēmumu, vienoties par parāda samazināšanu nevar, bet ar izlīgumu var vienoties par sprieduma izpildīšanas veidu.

   

- Parādniekam ir jāmaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis par aizdevuma (kredīta) parādu samazināšanu vai dzēšanu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt kā rīkoties?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu šeit

Kreditora vienpusēji solījumi dzēst visu parādu vai to samazināt pašam kreditoram nav juridiski saistoši

Nereti negodprātīgi parādu piedzinēji un kreditori piedāvā parādniekam atlaist daļu no parāda, ja parādnieks samaksā atlikušo parāda daļu, taču vai nu nepiedāvā slēgt rakstisku vienošanos vispār vai piedāvātajā vienošanās nav nekas teikts par parāda atlaišanu.

Šādi vienpusēji kreditora solījumi pašu kreditoru nesaista, pat ja tie ir izteikti rakstiski, tāpēc kreditors var jebkurā brīdī pārdomāt un pieprasīt samaksāt visu parādu. 

 

To paredz Civillikuma 1862.pants, kurā ir noteikts: 

“Katram kreditoram ir tiesība atteikties no sava prasījuma; ja viņš to nedara pēdējās gribas rīkojumā, tad šim nolūkam vajadzīga savstarpēja vienošanās starp viņu un parādnieku, t.i., saistības atcēlējs līgums. Vienpusējs tiesīgās personas  paziņojums par atteikšanos no sava prasījuma nesaista.”

 

Pilnībā vai daļēji atteikties no prasījuma kreditors var, tikai noslēdzot noteikta veida līgumu ar parādnieku

Pilnīga vai daļēja atteikšanās no prasījuma (tiesībām piedzīt parādu) ir iespējama tikai pirms tiesas vai tiesas procesa laikā.

 

Lai pilnīga vai daļēja atteikšanās no prasījuma (tiesībām piedzīt parādu) būtu spēkā, ir jānoslēdz viens no šādiem līgumiem:

  • atcēlējs līgums (Civillikuma 1862. -1866.pants),

  • pārjaunojums (Civillikuma 1867.-1880.pants),

  • izlīgums (Civillikuma 1881.-1891.pants un Civilprocesa likuma 27.nodaļa).

Šajos līgumos parasti iekļauj nosacījumus, kas parādniekam ir jāizpilda. Piemēram, līgums var paredzēt, ka kreditors atsakās no prasījuma tiesībām (atlaiž parādu) tikai tad (ar nosacījumu), ka parādnieks noteiktā laika periodā samaksā noteiktu daļu no parāda.

 

Ja parāds piedzīts ar tiesas spriedumu vai lēmumu, ar izlīgumu var vienoties tikai par sprieduma izpildīšanas veidu

Likums “Par tiesu varu” nosaka, ka spriedumam ir likuma spēks, visiem tas ir obligāts un pret to jāizturas ar tādu pašu cieņu kā pret likumu.

Prasītājs un atbildētājs pēc sprieduma stāšanās spēkā ar savstarpēji noslēgtu līgumu nevar mainīt spriedumā piedzīto parāda summu, bet var tikai vienoties par sprieduma izpildes veidu (atlikšanu, sadalīšanu maksājumos u.tml.).

Samazināt ar tiesas spriedumu piedzīto parādu var, vienojoties ar kreditoru par parāda pārdošanu (cesiju) citai, parādniekam pazīstamai personai par summu, kas ir mazāka par parāda summu.

 

Parādniekam ir jāmaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis par aizdevuma (kredīta) parādu samazināšanu vai dzēšanu

Ja kreditors pilnībā dzēš aizdevuma (kredīta) parādu vai to samazina, par dzēsto parādu vai tā samazināto daļu parādniekam ir jāsamaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”.

No šī noteikuma ir paredzēts viens izņēmums, t.i. iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā, ja aizdevuma (kredīta) pilnīga vai daļēja dzēšana atbilst visiem šiem noteikumiem:

  • parāds ir dzēsts laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim,

  • parāds ir vai ir bijis nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku,

  • aizdevums (kredīts) ņemts ar nolūku nodrošināt sevi vai savu ģimeni ar dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu

  • aizdevuma (kredīta) ņēmējs ir izmantojis šo aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai vai uzlabošanai,

  • aizdevējs un aizdevuma (kredīta) ņēmējs nav laulībā vai radniecībā līdz trešajai pakāpei (radinieki līdz trešajai pakāpei ir bērni, mazbērni, mazbērnu bērni, brāļi, māsas, vecāki, vecvecāki, vecvecāku vecāki, mates un tēva brāļi un māsas),

  • aizdevuma (kredīta) ņēmējs nav saistītā persona ar aizdevēju likumā “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē (saistītā persona attiecībā uz uzņēmumu ir uzņēmuma īpašnieks, valdes loceklis, vairākuma kapitāla daļu īpašnieks, un tml.)

Galvotājam iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā, ja viņš tiek atbrīvots no galvojuma saistībām, neskatoties uz to, no kāda veida saistībām viņš tiek atbrīvots.

 

Ko darīt?

Juridiski pareizi noslēgt vienošanos par parāda samazināšanu vai parāda cedēšanu, nav nemaz tik vienkārši. Turklāt, negodprātīgi parādu piedzinēji un kreditori parādniekiem bieži piedāvā neizdevīgas vai juridiski nesaistošas vienošanās par parādu samazināšanu. Tāpēc, ja vēlaties vienoties ar kreditoru par parāda daļēju samaksu vai izpirkšanu (cesiju), zvaniet vai rakstiet man.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jūs vēlaties noslēgt vienošanos ar kreditoru par parāda daļēju samaksu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet inese.rimdzus@gmail.com

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page